KPI:er för att identifiera fel

Andel oplanerat underhållsarbete

Hur mycket akut underhåll utförs i relation till allt underhållsarbete? 

Andel akut avhjälpande underhåll beskriver relationen mellan oplanerad underhållsarbete och allt övrigt underhållsarbete.
Exempel: under det senaste kvartalet har underhållsavdelningen lagt 45% av sin tid på att fixa akuta fel.

Beräkningsdata:

Rapporterad tid för, alternativt antal Akuta, arbetsordrar

Total rapporterad tid för, alternativt totalt antal, arbetsordrar

Beräkning:

Relevant för:

Använd för:

Företag
Anläggningsobjekt
Avdelningar

Beräkning baserat på:

Rapporterad tid
# Jobb
I MaintMaster:
Ingår i standardkonfigurationen

MTBF / MOTBF (Mean Operating Time Between Failures)

Funktionssäkerhet (Medeldrifttid mellan fel)

MOTBF beskriver hur länge ett anläggningsobjekt går utan fel, i snitt.
Exempel: En maskin har en planerad produktionstid på 200 timmar, under vilken den stoppar den 4 gånger pga. fel.  Om det tar 2 timmar att reparera vid varje tillfälle blir total produktionstid 200-8=192 timmar. Detta ger MOTBF = 192/4 = 48.

Beräkningsdata:

Anläggningsobjekt

Antal fel/stopp

Total produktionstid

Beräkning:

Relevant för:

Använd för:

Anläggningsobjekt

Beräkning baserad på:

Tidsskillnad
I MaintMaster:
Ingår i standardkonfigurationen (kräver journaldata)

Topp 5 anläggningsobjekt

Topp 5 anläggningsobjekt med flest antal jobb / högst kostnad / mest rapporterad tid…

Topp 5 anläggningsobjekt kan användas för att identifiera anläggningsobjekten, som kostar mest, har flest antal fel eller förbrukar mest tid för underhåll.

Tips!: det är långt ifrån alltid som anläggningsobjekten som har flest antal fel kostar mest. Det är därför viktigt att analysera antal fel, kostnad och rapporterad tid ihop.

Beräkningsdata:

Anläggningsobjekt

Jobbkategori / Avslutskod

Rapporterad tid / Kostnad

Beräkning

Relevant for:

Används för:

Anläggningsobjekt
Avdelningar

Beräkning baserad på

Rapporterad tid
# Jobb
Kostnad
Avslutskoder
I MaintMaster:
Ingår i standardkonfigurationen

Stilleståndstid

Anläggningsobjekt med mest stilleståndstid pga tekniska fel.

Stilleståndstid per anläggningsobjekt listar anläggningsobjekt med mest rapporterad stillståndstid.

Tips: Arbeta med uppföljningsjobb för förbättrande underhåll för att hitta rotorsak, och förbättra tillgängligheten per anläggningsobjekt.

Beräkningsdata:

Anläggningnsobjekt

Stilleståndstid pga fel

Beräkning:

Relevant för:

Används för: 

Anläggningsobjekt
Avdelningar

Beräkning baserad på:

Stilleståndstid
I MaintMaster:
Konfigurerad av användaren

KPI:er för återställningstid

MTTR

Funktionssäkerhet – (Mean Time To Restoration)

MTTR beskriver tiden från att felet uppstår tills maskinen är återställd. Det kan inkludera administrativa och logistiska förseningar.

Exempel: Under en månad tillbringade underhållsavdelningen en timme för att laga en pump första gången, två timmar andra gången och tre timmar sista gången. MTTR för denna pump är två timmar.

Beräkningsdata:

Anläggningsobjekt

Tid för återstart
(Stopp till återställt)

Antal fel

Beräkning:

Relevant för:

Används för:

Grupper
Huvudobjekt
Avdelningar
Person

Beräkning baserad på:

Tidsskillnad
I MaintMaster:
Konfigurerad av användaren

MWT: Mean waiting time

Underhållssäkerhet - (genomsnittlig väntetid)

MWT beskriver den tid det tar från ett fel (inte planerade jobb) registreras till en underhållstekniker börjar arbeta med problemet. För att denna KPI ska vara mätbar måste det definieras tydligt vad det innebär att börja arbeta med en uppgiften.

Exempel: Två akut avhjälpande jobb tar åtta timmar vardera att åtgärda från felupptäckt. Reparationstiden var fyra timmar för respektive jobb. MWT är då 4 timmar.

Beräkningsdata:

Tidpunkt för felrapport

Rapporterad tid

Objekt / Person / Grupp

Beräkning:

Relevant för:

Används för:

Huvudobjekt
Person
Grupper

Beräkning baserad på:

Tidsskillnader
Rapporterad tid
I MaintMaster:
Konfigurerad av användaren

*Tid för återställande

**Rapporterad tid av flera personer måste separeras

Stillestånd på grund av avsaknad av reservdelar

Timmar av stillestånd orsakade av reservdelsbrist

Beskriver driftstopp för en maskin på grund av brist på reservdelar.

Exempel: Vi hade ett haveri på en av våra maskiner. Det tog sju timmar att återställa maskinen varav 5 timmar var väntan på reservdel.

Beräkningsdata:

Huvudobjekt

Stillestånd

Tid för återställning

(Ansvarig person / grupp)

Behov av reservdelar

Beräkning:

Relevant för:

Används för

Huvudobjekt
Reservdelar
Företag
Avdelning

Beräkning baserad på:

Stillestånd
I MaintMaster:
Konfigurerad av användaren

KPI:er för Grundorsaksanalys

Fördelning av avslutskoder för jobbkategori "Förebyggande Underhåll"

Diagram med avslutskoder för "Förebyggande Underhåll"

Genom uppföljning av standardiserade avslutskoder för förebyggande underhåll kan du förbättra och optimera dina processer gällande förebyggande underhåll

Nödvändig data:

Standardiserade avslutskoder

Anläggningsobjekt

Relevant för:

Beräknas för:

Anläggningsobjekt

Beräkning baserad på: 

Avslutskod-grupper & avslutskoder
# Jobb
I MaintMaster:
Konfigureras av användaren

Fördelning av avslutkodgrupper och koder för "Avhjälpande Underhåll"

Diagram med avslutskoder för "Avhjälpande Underhåll"

Genom uppföljning av standardiserade avslutskoder för avhjälpande underhåll kan du ta faktabaserade beslut för att förbättra driftsäkerheten på dina maskiner

Beräkningsdata:

Standardiserade avslutskoder

Anläggningsobjekt

Uppföljningsjobb (om tillämpligt)

Relevant för:

Beräknas för:

Anläggningsobjekt

Beräkning baserad på: 

Avslutskod-grupper & avslutskoder
# Jobb
I MaintMaster:
Konfigureras av användaren

KPI:er för Underhållsplanering

Backlog

Planerade jobb eller tid för planerade jobb där startdatum eller deadline är passerat

Backlog kan vara jobb som har passerat planerat startdatum eller deadline.

Tips: Utvärdera om alla jobb verkligen är försenade eller om vissa återkommande jobb planeras med alltför frekventa intervaller och behöver revideras

Beräkningsdata: 

Anläggningsobjekt

Planerade jobb

Deadline på jobb

Planerad arbetstid på jobb

(Ansvarig Person / Grupp)

Beräkning:

Relevant for:

Används för:

Grupp
Företag
Anläggningsobjekt
Avdelning
Person

Beräkning baserar på:

Planerad tid
# Jobb
I MaintMaster:
Konfigureras av användaren

Leveranssäkerhet

Förhållandet mellan jobb med försenat avslutsdatum och alla utförda jobb

Leveranssäkerhet visar relationen mellan jobb som  har slutförts efter deadline och jobb som har utförts enligt plan.

Exempel: Under en månad slutförde gruppen elektriker 80% av sina förebyggande underhållsuppgifter i tid

Beräkningsdata:

Person / Grupp / Avdelning

Startdatum eller deadline

Avslutsdatum

Beräkning:

Relevant för:

Används för:

Avdelning
Person
Grupp

Beräkning baseras på: 

# jobb
I MaintMaster:
konfigureras av användaren

Beställda vs. Avslutade jobb

Andelen beställda underhållsaktiviteter kontra avslutade beställda jobb 

Beställda vs. avslutade jobb hjälper dig att avgöra om resursbehovet är större än vad din underhållsavdelning klarar av. om förhållandet är över 1 kommer eftersläpningen att växa över tid.

Beräkningsdata:

Jobb / Startdatum

Ansvarig person / grupp

Beräkning: 

Relevant for:

Använd för:

Person
Grupp
Företag
Avdelning

Beräkning baseras på: 

# Jobb
I MaintMaster:
Konfigureras av användaren

KPI:er för förrådet

Lagervärde i förhållande till anläggningens försäkringsvärde

Rätt delar på förrådet

Värdet indikerar om du har ett rekommenderat förrådsvärde enligt branchstandard. Exempelvis har processindustri högre värden än traditionell tillverkningsindustri.

Exempel: Om värdet är 0,9% indikerar detta att du förmodligen har för få delar på förrådet och därför riskerar stillestånd pga brist på delar. Gränsvärden beror på typ av industri.

Beräkningsdata:

Lagervärde

Totalt försäkringsvärde

Beräkning:

Relevant för:

Används för:

Företag

Beräkning baseras på: 

Värdet av delar
I MaintMaster:
konfigureras av användaren

Topp 5 avseende använda delar

Mest använda delar

Beskriver vilka delar som har använts mest. Kan baseras på antal eller värde.

Exempel: ger dig en uppfattning om vilka maskiner som orsakar de största problemen baserat på förbrukning av delar.

Beräkningsdata:

Antal uttagna delar

Värdet av uttagna delar

Beräkning:

Relevant för:

Används för:

Avdelning
Förråd
Anläggningsobjekt
Företag

Beräkning baserad på: 

Antal delar
Värdet av delar
I MaintMaster:
Del av standardkonfigurationen

Topp 5 avseende delar som inte används - hyllvärmare

Minst (sällan) använda delar

Visar delar som inte har använts på länge, eller aldrig, men som vi har på förrådet.

Exempel: Vi har en del som inte använts på 5 år. Varför? Maskinen den tillhör kanske är skrotad. OBS! Detta gäller inte försäkringsreservdelar.

Beräkningsdata:

Datum för uttag

Saldo

Beräkning:

Relevant för:

Används för:

Förråd
Företag

Beräkning baserad på: 

Datum för uttag
Saldo
I MaintMaster:
Del av standardkonfigurationen

Akutinköp

Delar som behöver akutbeställas

Visar antal akutinköp som gjorts.

Exempel: ett högt tal indikerar att vi behöver utvärdera vilka och hur många av respektive del vi behöver ha på förråd för att minimera stopptid och onödiga fraktkostnader.

Beräkningsdata:

Inköpsordrar

Beräkning:

Relevant för:

Används för: