TPM - TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE

Vad är TPM?

TPM är ett helhetskoncept och arbetssätt för att höja den totala utrustningseffektiviteten och utveckla företagets produktiva processer. Det gäller att fokusera både på produktionsutrustning och människan samtidigt. Alla inom företaget engageras i att eliminera alla typer av förluster i maskiner, utrustningar och processer för att optimera OEE – ”Overall Equipment Effectiveness” som ger kontroll som i sin tur skapar säkerhet, nytta och värde.

Fördelar

Minskning av underhållskostnader
Framgångsrikt införda TPM-projekt kan minska underhållskostnaderna avsevärt. Mer regelbundet enkelt förebyggande underhåll, såsom smörjning, byte av förbrukningsvaror och kontroll och inspektioner av vissa maskinparametrar, minskar sannolikheten för större och dyrare reparationer och produktionsbortfall.
Förbättrad utrustningseffektivitet
Fel, hastighetsförluster och kvalitetsfel i produktionen är kostsamma. Dessa kan i många fall minskas eller helt undvikas. Införandet av TPM minskar driftstoppskostnaderna och ökar produktionskapaciteten
Förbättrat lagarbete och engagemang hos medarbetare
Att införa TPM-åtgärder kommer att bygga en utökad förståelse av ansvaret för olika avdelningar i din organisation. Detta ger din produktionspersonal en bättre förståelse för underhållsteamets arbete och vice versa. Det gör det möjligt för alla deltagare att arbeta med lösningar, förbättringar och optimeringar på olika avdelningar.

TPM - Fabrik

Vanligaste återkommande problemen

TPM står och faller med planering och dokumentation. Om planeringen och dokumentationen inte är i ordning och konsekvent kommer många åtgärder inom TPM att fallera. Underhåll kan utföras två gånger, underhållstekniker kanske inte vet vad som har gjorts i förväg och otillräcklig underhållsfärdighet kan orsaka ännu större skador.

TPM OCH UTMANINGARNA FÖR DIN VERKSAMHET

Naturligtvis är TPM ett välkänt ämne och vi är alla bekanta med utmaningarna med att implementera detta på ett förnuftigt sätt och sedan att leva upp det. Att be produktionspersonalen att utföra små underhållsaktiviteter väcker frågan om struktur, organisation och hjälp.
Det måste därför tydligt definieras vem som har vilket ansvar, uppgifternas omfattning och hur dokumentationen ska se ut. Detta är särskilt viktigt för att säkerställa överensstämmelse med vissa standarder som IATF 16949 och ISO 9001 för TPM. Detta innebär att du måste ha dokumentation och bevis till ditt förfogande, allra senast före en revision. Men betydligt bättre är att alltid ha kontroll, eftersom TPM är tänkt att öka tillgängligheten för dina maskiner och inte bara tillfredsställa revisioner.

Det betyder att du måste ha kontroll på följande delar:

  • Arbetsinstruktioner
  • Arbetstillstånd och riskanalyser
  • Hantering av schemalagda och återkommande åtgärder
  • Uppföljning av utförda och försenade åtgärder
  • Dokumentation av genomförandet med namn och tid
  • Möjlighet till analys av data och information

Detta kan naturligtvis hanteras i Excel eller på papper. Men det är mer effektivt att kartlägga detta i underhållssystem så att nödvändig struktur ges på lång sikt, så att allt finns på ett ställe och det finns en röd tråd genom allt som görs. Så bör TPM fungera, så att vi alla kan jobba med ständiga förbättringar.

TPM – Aktiviteter i MaintMaster

 

MaintMaster är underhållssystemet som även hanterar TPM-aktiviteter i produktionen.

MaintMaster täcker allt relaterat till underhåll, så varför inte också TPM-aktiviteter. Helt naturligt. Och för att detta ska fungera så smidigt som möjligt, så stöder MaintMaster som ett digitalt verktyg allt ovanstående lättare och mycket mer effektivt än vad papper och penna gör.

Arbetsinstruktioner
Riktlinjer och instruktioner som du själv sätter och använder om och om igen
Arbetsordrar
Skapa TPM-aktiviteter som en egen kategori i MaintMaster
Återkommande aktiviteter
Ställ in återkommande aktiviteter, så att de aldrig mer behöver bli glömda
Uppföljning av utförandet
Visa automatiskt status på aktiviteter
Dokumentation av genomförandet
Dokumentera med namn och tid: Användare och tidsstämplar på de digitala dokumenten förenklar granskning och bevisning
Analys av data och information
Vrid och vänd på information, visa statistik automatiskt och exportera till Excel vid behov

Naturligtvis kan du göra ännu fler saker, som att ställa in och hantera planerade tider för TPM-aktiviteter och dokumentera den faktiskt erforderliga tiden. Dina TPM-aktiviteter kan enkelt kartläggas i MaintMaster och du har alla möjligheter till digital utvärdering.

 

 

 

 

 

 

TPM-ANVÄNDARE I MAINTMASTER

MaintMaster erbjuder en enkel lösning för att skapa stöd för TPM, så att hela produktionspersonalen får stöd.

TPM Question

 

MaintMaster faktureras per användare:

Måste jag köpa användarkonton för hela produktionsavdelningen?

TPM Answer

 

Nej.

Dina medarbetare måste ha behörighet att rapportera i MaintMaster, men vi har skapat en speciell användarnivå för TPM-användare, som faktureras i paket.

Implementering av TPM

Genom åren har vårt team av säljare och projektledare fått värdefulla erfarenheter av införandet av TPM-aktiviteter. Kontakta oss för att integrera TPM-aktiviteter i dina arbetsprocesser.

Johan Peterson

johan.peterson@maintmaster.com