Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Säkert underhållsarbete

Underhåll syftar till att minska störningar och avbrott i produktionen och enligt arbetsmiljölagen ska arbetet planläggas och anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö. Även extraordinära arbeten, såsom reparationer på grund av ett maskinhaveri, måste planeras och beredas så att det inte medför risker för underhållstekniker eller människor i närområdet. Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar ska vara så beskaffade och placerade samt brukas på sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall.

 

Samordningsansvar

En entreprenörs aktiviteter har alltid en beställare inom organisationen och det ska vara fastställt vem som har samordningsansvaret för det arbete som utförs av en underentreprenör. Den som är samordningsansvarig ska tidsplanera arbetet och se till att ansvaret för skyddsanordningar, avspärrningar och andra skyddsåtgärder såsom heta arbeten är tydligt fördelat mellan beställare och entreprenör. Kommunikation och gemensam planering behövs för att reducera de risker som kan uppstå under pågående underhållsarbete. Beställaren av tjänst ansvarar även för att entreprenören har kunskap om, och följer gällande regelverk.


Nästa kapitel

Fast nu är våra kapitel slut, men du kan naturligtvis fortsätta din resa! Kontakta henrik.hagdorn@maintmaster.com för att få information om hur du kan skapa din egna underhållshandbok, designad för din verksamhet!

Vill du bli inspirerad? Här kan du läsa om hur underhållshandboken hos NEVS.

Ladda ner underhållshandboken som PDF!