Implementering i MaintMaster

Varför behövs ett underhållssystem?

Ledning och planering av underhåll kräver systematik för att fungera. Den information
som kan samlas i ett underhållssystem ger ett ovärderligt stöd vid planering och utförande av alla typer av underhållsaktiviteter och hjälper till att säkerställa driftsäkerheten. Oavsett strategi, så krävs det alltid någon form av förebyggande
underhåll och för att detta ska fungera ställs det krav på dokumentation, planering
och uppföljning för att man ska få avsett utbyte av gjorda investeringar. Ett underhållssystem är också navet för all information en underhållstekniker eller planerare
behöver. Vad har tidigare gjorts, vilka reservdelar passar, har vi utfört inspektioner
enligt rutin, vilka avvikelser har vi funnit?

I MaintMaster är det väldigt enkelt att anpassa jobbkategorier och koder enligt standard SS-EN 13306. Detta möjliggör riktiga analyser och användbara beslutsunderlag.

Underhåll enligt svensk standard

För att kunna göra riktiga analyser krävs det att personalen rapporterar på samma sätt och att de förstår vad dem olika kategorierna betyder i underhållssystemet. Kategorierna har därför anpassats mot svensk standard SS EN 13306 Terminologi för underhåll där det tydligt framgår vad de olika termerna egentligen betyder. Följande sidor visar olika
begrepp i standarden med förklarande text som beskriver vad dom egentligen betyder.


Jobbkategorier, avslutsgrupper & avslutskoder

Arbetsorderflöde - Exempel

Felanmälan
För felanmälan ringer man direkt till underhåll, vem som svarar styrs av gällande rutiner. Beställare skapar en felanmälan i underhållssystemet. Därefter går beställningen vidare till respektive områdesansvarig för vidare handläggning. Mottagare av felanmälan ska alltid fråga beställaren om en felanmälan är registrerad i underhållssystemet. I de fall beställaren inte kan eller känner sig osäker, så ska ansvarig tekniker eller ledare bistå med hjälp för att hantera en felanmälan. Detta kan göras i efterhand när det aktuella felet är åtgärdat men grundläggande är att jobb ska endast i undantagsfall utföras om inte en order är lagd i underhållssystemet.

 

Mottagare av felanmälan
Ansvarig person för aktuell linje, område eller utrustning ansvarar för att planering, utförande och återrapportering av dessa jobb blir genomförda.

 

Avslut av arbetsorder
Efter genomförd underhållsinsats ska jobbet omgående avrapporteras med tidsåtgång samt en enkel analys för vilken åtgärd man har vidtagit för att åtgärda problemet. Vid akuta åtgärder där man använder sig av jobbkategorin akut avhjälpande underhåll, ska man även ange hur lång stilleståndstid det aktuella felet har förorsakat innan jobbet avslutas i underhållssystemet.

 

Beställning av icke akut åtgärd
Jobbkategorin Förbättrande Underhåll används på samma sätt som ovan men med den skillnaden att den endast används för beställning av övriga typer av ärenden som inte är av akut karaktär, exempelvis förbättringsförslag och arbetsbeställning.


Avhjälpande underhåll

Avslutskodgrupper

Avslutskodgrupp:Akut avhjälpande underhåll
Underhåll som genomförs omedelbart efter det att funktionsfel upptäckts för att undvika oacceptabla konsekvenser.

 • Maskinen står still, fixa nu! En stilleståndstid ska alltid anges senast vid avslut med denna kod.

 

Avslutskodgrupp:: Uppskjutet Avhjälpande underhåll
Avhjälpande underhåll som inte genomförs omedelbart efter det att ett funktionsfel upptäckt utan senareläggs i enlighet med givna underhållsdirektiv.

 • Maskinen funkar, men inte så bra. Jobbet kan planeras till ett senare tillfälle.

 

Sträva efter att flytta åtgärder från Akut till Planerbart. Initialt är detta det snabbaste sättet att uppnå högre driftsäkerhet och effektivare underhållsarbete.

Avhjälpande underhåll

Avslutskoder

Avslutskod används i detta exempel för att visa orsaken till att fel uppstått.

Bristande underhåll

 • Fel som uppstår med anledning av felaktigt eller ej utfört underhåll

Handhavande

 • Fel som har uppstått med anledning av felaktig hantering av utrustning eller maskin

Förslitningsfel

 • Fel vars sannolikhet av förekomst ökar med drifttiden eller antalet genomförda arbetscykler eller den belastning en enhet utsätts för

Åldringsfel

 • Fel vars sannoliket av förekomst ökar med tiden. Denna tid är oberoende av enhetens drifttid

Felmekanism

 • Fysikalisk, kemisk eller annan process som leder till eller har lett till fel, t ex konstruktionsfel, felaktikgt materialval eller metodfel

Sekundärfel

 • Fel hos en enhet som direkt eller indirekt orsakats av fel hos en annan enhet, t ex strömavbrott, tryckluftsbortfall mm

Produktionssupport

 • Används för rapportering av supporttjänster till produktion som inte är direkt underhållsrelaterat, såsom assistans vid omställning eller uppstart av maskin

Inget fel upptäcktes

 • Kan användas när man inte har hittat någon grundorsak, exempelvis vid glappkontakt eller när utrustningen fungerar efter omstart

Förebyggande underhåll

Avslutskoder

Avslutskodgrupp: FU enligt rutin

Samtliga förekommande underhållsaktiviteter gällande förebyggande underhåll avslutas med en och samma avslutskodgrupp; FU enligt rutin.

Avslutskod används här för att kunna följa upp hur väl det förebyggande underhållet fungerar.

Preventive maintenance

Completion codes

Status OK

 • Utrustningen är i ett fullgott skick och godkänt för fortsatt användning.

Avvikelse identifierad

 • Utrustning eller komponent motsvarar inte standard eller upprätthåller inte fullgod funktion. Följ upp med åtgärd via uppföljningsjobb.

Status OK (ändra rutin)

 • Utrustningen är i ett fullgott skick och godkänt för fortsatt användning men rutin eller intervall behöver justeras i originaljobb.

Egenskap för förebyggande underhåll

Om man skapar en egenskap med värdelista enligt nedan som är kopplad mot jobbkategori Förebyggande Underhåll, så är det enkelt att vid upplägg av ett nytt återkommande förebyggande underhåll ange om det aktuella jobbet är exempelvis förutbestämt eller tillståndsbaserat.

Skapa en Egenskap i MaintMaster av typen Värdelista med namnet Typ av FU-åtgärd. Fyll i nedanstående valbara värden.

Förutbestämt underhåll

 • Förebyggande underhåll som genomförs i enlighet med bestämda intervaller eller efter en bestämd användning, men utan att föregås av tillståndskontroll

Tillståndsbaserat underhåll

 • Förebyggande underhåll som består av kontroll och övervakning av en enhets tillstånd avseende dess funktion och egenskaper

Förutsägbart underhåll

 • Underhållsåtgärd som följer på ett tillståndsbaserat underhåll, när en förutsägelse om en enhets försämrade funktion baserad på analys och utvärdering av viktiga egenskaper görs

Operatörsunderhåll

 • Underhåll som genomförs av maskinens användare eller operatör

Förbättrande underhåll

Avslutskod och egenskap

Avslutskodgrupp: Förbättring

Skapa en egenskap som värdelista för att representera de 3 rubrikerna nedan. Egenskapen används för att ange syftet med förbättringsarbetet.

Funktionssäkerhet

 • Förmåga hos en enhet att utföra krävd funktion under givna förhållanden under ett angivet tidsintervall.

Underhållsmässighet

 • Förmågan hos en enhet, som används enligt angivna betingelser, att vidmakthållas i, eller återställas till ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion, när underhållet utförs under angivna betingelser och underanvändning av fastställda förfaringssätt och resurser.

Underhållssäkerhet

 • Förmågan hos underhållsorganisationen att tillhandahålla de rätta underhållsresurserna på erforderlig plats, för att utföra krävda underhållsåtgärder på en enhet, vid en angiven tidpunkt eller under ett angivet tidsintervall.

Modifiering

Avslutskodgrupp och egenskap

Avslutskodgrupp:: Modifiering

Skapa en egenskap med värdelist och ange de 5 rubrikerna nedan. Egenskapen används för att ange syftet med modifieringen.

Kvalite

 • För återrapportering av åtgärd där syftet är eller har varit att förbättra kvalitetsutfall från en maskin eller utrustning.

Hastighet

 • För återrapportering av åtgärd där syftet är eller har varit att förbättra hastighet eller cykeltid på en maskin eller utrustning.

Produktanpassning

 • Används för att återrapportera en anpassning eller justering av en utrustning för exempelvis ny produkt eller förpackning.

Personsäkerhet

 • Används för att återrapportera ärenden där syftet är att förbättra personsäkerheten. Inklusive ergonomiförbättrande aktiviteter.

Miljö

 • För rapportering av miljöförbättrande ärenden.

Nästa kapitel

Vill du fortsätta läsa?
Gå till nästa kapitel för att läsa om Underhållsplanering

Fortsätt

Ladda ner underhållshandboken som PDF!