Skip to content

Rozdział 13

GOSPODARKA CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI

Gospodarka częściami zamiennymi dotyczy tego, w jak usystematyzowany i ustrukturyzowany sposób trzeba się obchodzić z częściami zamiennymi, aby umożliwić wydajne zarządzanie zapasami prowadzące do zwiększonej dostępności i zmniejszające ilość nakładów kapitałowych.

Utrzymanie ruchu skutkuje często jakąś formą rozchodu materiałów. Awaria często pociąga za sobą poważne problemy, które mogą się nasilić, jeśli części zamienne nie są dostępne.

Brak części zamiennych oznacza ryzyko przestoju z przyczyn wewnętrznych, co może doprowadzić do niższej jakości produktów, spowodować emisje niebezpieczne dla środowiska/otoczenia i stworzyć zagrożenie dla załogi. Prowadzi to zazwyczaj do nagromadzenia nadmiernej liczby części zamiennych, co często skutkuje wielkimi nakładami kapitałowymi. Możliwe, że planowanie rozchodu części zamiennych okaże się trudne, gdyż zależy ono od zmiennego zapotrzebowania. Ważne jest zatem, żeby posiadać odpowiedni zapas części zamiennych na miejscu. Zmniejsza to przestoje w produkcji z przyczyn wewnętrznych i upraszcza utrzymanie ruchu urządzeń. Celem gospodarki częściami zamiennymi jest zapewnienie możliwie najniższych kosztów całkowitych.

Koszt całkowity obejmuje zapasy, administrację i różne formy kosztów spowodowanych brakami.

Piramida pokazuje różne aspekty zarządzania częściami zamiennymi

Koszt całkowity obejmuje zapasy, administrację i różne formy kosztów spowodowanych brakami.

Piramida pokazuje różne aspekty zarządzania częściami zamiennymi

maintmaster-maintenance-manual-chapter-13-spare-part-management_1024-width_2

 

WIZJA

PRZYKŁAD GOSPODARKI CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI
 • Wybrane metody i systemy oraz wszystkie osoby zatrudnione muszą współgrać i współpracować ze sobą w celu osiągnięcia efektywnych kosztowo zapasów części zamiennych.
 • Mamy przejrzyste i konkretne kluczowe wskaźniki efektywności, które odzwierciedlają to, jak wdrażamy metody pracy i oszczędności kosztów w magazynie.
 • Gospodarka częściami zamiennymi to istotny czynnik zwiększenia dostępności w obszarze produkcji.
 • Pracujemy w sposób ustrukturyzowany, aby zapewnić należyty porządek w magazynach, gdzie oznakowanie obiektów jest również przejrzyste i funkcjonalne

 

STRATEGIA

PRZYKŁAD GOSPODARKI CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI
 • Obiekty (artykuły) są zapisane i dowiązane przez pracowników technicznych do obiektów w systemie CMMS. Pobranie obiektów zużywalnych i części zapasowych zapisuje się bezpośrednim dowiązaniem do odpowiedniej pracy w systemie CMMS.
 • W celu optymalizacji składowania wykorzystujemy ocenę zapotrzebowania i klasyfikację obiektów, żeby stwierdzić, czy części zamienne powinny być składowane lub nabywane, kiedy pojawi się taka potrzeba.

 

CELE I KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

Celem prowadzenia gospodarki częściami zamiennymi jest zapewnienie możliwie najniższych kosztów całkowitych, nie zaburzając przy tym dostępności.

Wysoki poziom dostępności wymaga, żeby części zamienne były dostępne lub żeby czas ich dostarczenia był możliwie najkrótszy. Jeśli występują jeszcze awarie, trzeba je zidentyfikować i skorygować możliwie najszybciej. Koszt całkowity obejmuje koszty magazynowania, administracji i różne rodzaje braków.

Niektóre przykłady kluczowych wskaźników efektywności stosowanych w celu pomiaru gospodarki częściami zamiennymi to:

 • Ilość i wartość zapasów
 • Liczba zamówień awaryjnych
 • Wartość materiału zezłomowanego
 • Koszt całkowity (koszty magazynowania + koszty wynikające z braków)
 • Przestój z przyczyn wewnętrznych (spowodowany brakiem części zamiennych)
 • Koszty magazynowania
 • Wskaźnik obrotu (bez części zapasowych)

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA CZĘŚCI ZAMIENNE

Działania konserwacyjne i naprawcze często pociągają za sobą potrzebę wymiany części dostępnej w magazynie. Należy zatem składować wybrane części zamienne, aby uniknąć zbędnych przestojów z przyczyn wewnętrznych w produkcji spowodowanych długim czasem realizacji. Obiekty (artykuły) są zarejestrowane i dowiązane do obiektów w systemie, aby skrócić czas realizacji podczas zamawiania. W przypadku okresowych działań konserwacyjnych, takich jak utrzymanie ruchu ustalone zawczasu, części zamienne powinny zostać zamówione pod działanie planowe, a nie powinny być trzymane na stanie. Koszty trzymania zapasów na stanie należy zestawić z kosztami powstałymi na skutek ich braku, ale jest jeszcze kilka innych czynników, które muszą zostać wzięte pod uwagę w celu dokładnej oceny potrzeb.

Przykłady danych związanych z oceną potrzeb:

 • Statystyka zużycia
 • Współpraca z dostawcami
 • Zaangażowanie techników i kierowników odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu
 • Klasyfikacja części zamiennych

 

KLASYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

W celu ułatwienia zadań związanych z optymalizacją zapasów obiekty podzielono na następujące kategorie:

Materiały zużywalne

 • Obiekty, których nie można uważać za części zamienne, a które mogą mieć wysoki wskaźnik zużycia lub niewielką wartość.

Zużywalne części zamienne

 • Obiekty standardowe takie jak czujniki, siłowniki czy zawory, które można zastosować do wielu rodzajów urządzeń; mają one często niewielką wartość i krótki czas dostawy.

Części zapasowe

 • Części zamienne składowane w celu uniknięcia długich i kosztownych przestojów. Mogą być drogie i często mają długi czas dostawy

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH I REJESTRACJA

Poniższy schemat procesu pokazuje obowiązki i procedury dotyczące zakupu i rejestracji części zamiennych w normalnych warunkach. Pracownik techniczny odpowiedzialny za przygotowanie odpowiada również za zapewnienie przygotowania części zamiennych dla linii lub urządzeń w wyznaczonym obszarze odpowiedzialności. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie utrzymaniem ruchu mogą zostać poproszone o udzielenie wspomagania w tej pracy.

maintmaster-maintenance-manual-chapter-13-preparation-registration

 

 

AWARYJNE ZAPOTRZEBOWANIE NA CZĘŚCI ZAMIENNE (OBIEKTY NIEBĘDĄCE NA STANIE)

Poniższy schemat pokazuje przydział obowiązków i procedur dotyczących zakupu i rejestracji części zamiennych w warunkach awaryjnych. Odpowiedzialność za zakupy awaryjne leży po stronie osób zarządzających utrzymaniem ruchu lub po stronie kierownika działu, podczas gdy gromadzenie faktów i składanie zamówień należy do obowiązków techników utrzymania ruchu, którzy mogą się zwrócić z prośbą o wspomaganie do osób zarządzających utrzymaniem ruchu.

maintmaster-maintenance-manual-chapter-13-emergency-spare-part

 

 

 

PODRĘCZNIK UTRZYMANIA RUCHU

W tym bezpłatnym podręczniku stworzyliśmy łatwy w użyciu podręcznik z jasnymi wskazówkami, jak go przestrzegać. Dowiedz się, jak zbudować inteligentną organizację utrzymania ruchu z dobrą strategią opartą na EN Maintenance Standard. 

Pobierz bezpłatną kopię podręcznika i zacznij działać.

Darmowa wersja testowa

Zacznij korzystać z MaintMaster już dziś

zarezerwuj demo

Dowiedz się więcej o systemie