Skip to content

Rozdział 10

IMPLEMENTACJA W MAINTMASTER

Wdrożenie konserwacji zgodnie z normą EN 13306 w systemie MaintMaster CMMS pozwala organizacjom na efektywne zarządzanie i organizowanie działań związanych z konserwacją. System zapewnia narzędzia do identyfikacji i ustalania priorytetów zadań konserwacyjnych, optymalizacji wykorzystania zasobów oraz poprawy wydajności i skuteczności działań konserwacyjnych.

Korzystając z MaintMaster CMMS w celu przestrzegania najlepszych praktyk określonych w normie EN 13306, organizacje mogą zapewnić, że ich wysiłki w zakresie konserwacji są dostosowane do celów organizacyjnych i prowadzą do długoterminowego sukcesu.

DLACZEGO SYSTEM CMMS JEST NIEZBĘDNY?

Zarządzanie utrzymaniem ruchu i jego planowanie wymaga systematycznego podejścia. Informacje zebrane przez system CMMS (komputerowy system do zarządzania utrzymaniem ruchu) dają nieocenione wsparcie w planowaniu i wykonywaniu wszelkiego rodzaju działań konserwacyjnych i naprawczych, a także pomagają zapewnić niezawodność operacyjną. 

Niezależnie od strategii zawsze istnieje potrzeba jakiegoś prewencyjnego utrzymania ruchu, w tym celu niezbędne okazują się: dokumentacja, planowanie i monitorowanie, aby zapewnić zwrot z inwestycji. System CMMS jest również centrum wszystkich informacji potrzebnych inżynierowi utrzymania ruchu czy planiście. Co zostało wykonane do tej pory; jakie części zamienne będą odpowiednie; czy kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z procedurami; jakie błędy zidentyfikowano? MaintMaster pozwala na bardzo łatwe dostosowanie kategorii i kodów zadań zgodnie z normą EN 13306, co umożliwia należytą analizę i dostarcza użytecznych danych wspomagających podejmowanie decyzji.

maintmaster-maintenance-manual-chapter-10-maintenance-system

UTRZYMANIE RUCHU ZGODNE Z NORMĄ EUROPEJSKĄ

Należyte przeprowadzanie analiz wymaga od wszystkich takiego prowadzenia rozmów i dokonywania zgłoszeń, żeby wszyscy rozumieli różne koncepcje kryjące się pod terminologią dotyczącą utrzymania ruchu. Kategorie zostały zatem dopasowane tak, aby odpowiadały Normie Europejskiej EN 13306 Terminologia dotycząca utrzymania ruchu, stwierdzającej wyraźnie, co znaczą różne pojęcia dotyczące utrzymania ruchu. Kolejne strony przedstawiają różne pojęcia ujęte w normie z tekstem wyjaśniającym ich znaczenie.


PRZYKŁAD KATEGORII ZADAŃ, GRUP KODÓW SPRAWOZDAŃ I KODÓW SPRAWOZDAŃ

maintmaster-maintenance-manual-chapter-10-code-groups

 

OBIEG ZLECEŃ PRACY

ZGŁASZANIE AWARII
W celu zgłoszenia awarii wezwij bezzwłocznie osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu, które udzielą odpowiedzi zgodnie z procedurami mającymi zastosowanie w danej sytuacji. Osoba zgłaszająca tworzy następnie zgłoszenie awarii w systemie CMMS. Zamówienie jest w dalszej kolejności wysyłane do kierownika odpowiedniej sekcji w celu dalszego przetwarzania. Osoby odbierające zgłoszenia awarii muszą zawsze spytać osobę zgłaszającą, czy zgłoszenie awarii zostało zarejestrowane w systemie CMMS. Jeśli osoba zgłaszająca nie może potwierdzić lub jest niepewna, pracownik techniczny odpowiedzialny lub kierownik musi pomóc w przetwarzaniu zgłoszenia awarii. Można tego dokonać z mocą wsteczną po uporaniu się z awarią, której dotyczy zgłoszenie, ale taka czynność w zasadzie powinna być wykonywana tylko w przypadkach wyjątkowych, gdy w CMMS (systemie do zarządzania utrzymaniem ruchu) nie utworzono zamówienia.

OSOBA ODBIERAJĄCA ZGŁOSZENIE AWARII

Kierownik nadzorujący linie, sekcje lub urządzenia, których dotyczy zgłoszenie, odpowiada za zapewnienie skutecznego planowania, wykonania i zakończenia zadań.

ZAKOŃCZENIE ZLECENIA PRACY

Po zakończeniu działań naprawczych zadanie należy bezzwłocznie zgłosić, podając czas wykorzystany na jej wykonanie oraz prostą analizę działań powziętych w celu zażegnania problemu. W przypadku podjęcia działań wynikających z nagłej potrzeby w kategorii Bezzwłoczne korekcyjne utrzymanie ruchu wskaż również długość przestoju spowodowanego daną awarią, zanim praca zostanie zakończona w systemie CMMS.

ZAMAWIANIE DZIAŁAŃ NIEWYNIKAJĄCYCH Z NAGŁEJ POTRZEBY

Kategoria pracy Ulepszenie stosowana jest tak samo jak powyżej, z tą różnicą, że używa się jej tylko do zamówień na prace niewynikające z nagłej potrzeby, takie jak sugestie ulepszeń i inne zamówienia na pracę.


UTRZYMANIA RUCHU

GRUPY KODÓW SPRAWOZDAŃ DOTYCZĄCE KOREKCYJNEGO

Grupa kodów sprawozdań: Bezzwłoczne korekcyjne utrzymanie ruchu
• Utrzymanie ruchu przeprowadzane bezzwłocznie po wykryciu usterki w celu uniknięcia
niedopuszczalnych następstw.
• Maszyna nie działa, napraw natychmiast! Zawsze trzeba podać czas przestoju po zakończeniu z
wykorzystaniem tej grupy kodowej ukończenia.

Grupa kodów sprawozdań: Odroczone korekcyjne utrzymanie ruchu
Korekcyjne utrzymanie ruchu, które nie jest wykonywane bezzwłocznie po wykryciu awarii, ale jest
odroczone stosownie do określonych zasad.
• Maszyna pracuje, ale niezbyt dobrze. Prace naprawcze można planować na termin późniejszy

Staraj się przenosić działania z wariantu bezzwłoczne do wariantu odroczone. Jest to z początku
najszybszy sposób na osiągnięcie wyższego stopnia niezawodności operacyjnej i wydajniejszego
utrzymania ruchu.

 

UTRZYMANIA RUCHU

Kod sprawozdania został użyty w tym przykładzie do pokazania przyczyny awarii.

Niedostateczny poziom utrzymania ruchu

 • Awaria spowodowana nienależytym lub nieskutecznym utrzymaniem ruchu.

Niepoprawne działanie

 • Uszkodzenia spowodowane nienależytym obchodzeniem się ze sprzętem lub maszyną.

Uszkodzenie wskutek zużycia

 • Uszkodzenie, którego prawdopodobieństwo wystąpienia rośnie z upływem czasu użytkowania lub z liczbą zadziałań obiektu, lub z przyłożonym obciążeniem.

Uszkodzenie starzeniowe

 • Uszkodzenie, którego prawdopodobieństwo wystąpienia rośnie z upływem czasu. Czas ten jest niezależny od czasu użytkowania obiektu.

Mechanizm uszkodzenia

 • Fizyczny, chemiczny lub inny proces, który prowadzi lub może prowadzić do uszkodzenia

Uszkodzenie wtórne

 • Uszkodzenie obiektu spowodowane – bezpośrednio lub pośrednio – uszkodzeniem lub awarią innego obiektu

Wspomaganie produkcji

 • Stosowane w celu zgłaszania działań niezwiązanych z utrzymaniem ruchu, takich jak pomoc przy dostosowaniu maszyn lub ustawianiu parametrów.

Nie wykryto awarii

 • Może zostać użyty, kiedy nie znaleziono przyczyny źródłowej. Na przykład w przypadku kontaktu poślizgowego czy też kiedy maszyna rozpoczyna działanie normalnie po zmianie ustawień.UTRZYMANIA RUCHU

Grupa kodów sprawozdań

Grupa kodów sprawozdań: PREWENCYJNE UTRZYMANIE RUCHU ZGODNE Z PROCEDURĄ
Istniejące działania konserwacyjne dotyczące prewencyjnego utrzymania ruchu kończą się jedną grupą kodową ukończenia: Prewencyjne utrzymanie ruchu zgodne z procedurą.
Kod sprawozdania został tutaj użyty w celu monitorowania, jak działa prewencyjne utrzymanie ruchu.

 

PREWENCYJNE UTRZYMANIE RUCHU.

Grupa kodów sprawozdań

Stan OK

 • Sprzęt jest w dobrym stanie i został zatwierdzony do ciągłego użytkowania.

Wykryto błąd

 • Urządzenie lub komponent nie odpowiada normie lub nie działa zadowalająco dobrze. Kontynuuj działania, tworząc pracę następczą.

Stan OK (zmień procedurę)

 • Urządzenie jest w dobrym stanie i zostało zatwierdzone do ciągłego użytkowania, ale trzeba dostosować procedurę lub odstępy czasowe w pierwotnej pracy/szablonie.

 

CHARAKTERYSTYKI DOTYCZĄCE PREWENCYJNEGO UTRZYMANIA RUCHU

Zacznij od utworzenia nowej właściwości w kategorii pracy Prewencyjne utrzymanie ruchu. Powinna ona zawierać listę wartości wykorzystującą różne rodzaje prewencyjnego utrzymania ruchu podane poniżej. Teraz można w naprawdę łatwy sposób utworzyć okresową pracę profilaktyczną dowolnego rodzaju.

Utwórz właściwość w MaintMaster, przypisując jej nazwę, rodzaj działań związanych z profilaktycznym utrzymaniem ruchu. Dodaj do listy następujące nagłówki jako wartości.

Utrzymanie ruchu ustalone zawczasu

 • Prewencyjne utrzymanie ruchu przeprowadzane w określonych odstępach czasu lub następujące po
  konkretnym zastosowaniu, ale bez uprzedniego monitorowania stanu obiektu.

Utrzymanie ruchu na podstawie stanu obiektu

 • Prewencyjne utrzymanie ruchu polegające na sprawdzaniu i monitorowaniu stanu obiektu pod względem efektywności i charakterystyk.

Prognostyczne utrzymanie ruchu

 • Działanie konserwacyjne następujące po utrzymaniu ruchu na podstawie stanu obiektu, kiedy
  prognozowanie uszkodzonej funkcji obiektu oparte jest na analizie i ewaluacji charakterystyk kluczowych

Autonomiczne utrzymanie ruchu

 • Utrzymanie ruchu przeprowadzane przez użytkownika lub operatora maszyny

 

ULEPSZENIOWEGO UTRZYMANIA RUCHU

GRUPA KODÓW SPRAWOZDAŃ I KODY SPRAWOZDAŃ DOTYCZĄCE

Grupa kodów sprawozdań: Ulepszenie

Utwórz właściwość zawierającą listę wartości reprezentujących trzy poniższe opisy. Ma to na celu zdefiniowanie rodzaju przeprowadzanego Ulepszenia.

Niezawodność operacyjna

 • Zdolność obiektu do spełniania wymaganych funkcji w danych warunkach w danym przedziale czasu

Łatwość konserwacji

 • Zdolność obiektu podczas użytkowania w danych warunkach do utrzymania lub odzyskania stanu
  umożliwiającego wykonywanie wymaganych funkcji, kiedy utrzymanie ruchu zostało przeprowadzone w danych warunkach przy ustalonych procedurach i zasobach

Responsywność utrzymania ruchu

 • Zdolność organizacji zajmującej się utrzymaniem ruchu do dostarczenia odpowiednich zasobów serwisowych na wymagane miejsce w celu wykonania na obiekcie wymaganej pracy w wyznaczonym czasie lub przedziale czasowym.

MODYFIKACJA

GRUPA KODÓW SPRAWOZDAŃ I WŁAŚCIWOŚĆ DOTYCZĄCE

Grupa kodów sprawozdań: Modyfikacja

Utwórz właściwość zawierającą listę wartości reprezentujących pięć poniższych opisów. Ma to na celu zdefiniowanie rodzaju przeprowadzanej Modyfikacji

Jakość

 • Aby zgłosić działanie, którego celem jest lub było ulepszenie jakości produktów danej maszyny lub urządzenia.

Szybkość

 • Aby zgłosić działanie, którego celem jest lub było polepszenie szybkości lub czasu jednostkowego danej maszyny czy urządzenia.

Modyfikacja produktu

 • Aby zgłosić przystosowanie lub dostosowanie urządzenia w celu wytwarzania nowego produktu czy opakowania.

Bezpieczeństwo osobiste

 • Aby zgłosić przypadki, których celem jest polepszenie bezpieczeństwa osobistego; w tym działania zmierzające do ulepszeń w zakresie ergonomii

Środowisko

 • Aby zgłosić kwestie dotyczące ulepszeń w zakresie środowiska/otoczenia

 

 

PODRĘCZNIK UTRZYMANIA RUCHU

W tym bezpłatnym podręczniku stworzyliśmy łatwy w użyciu podręcznik z jasnymi wskazówkami, jak go przestrzegać. Dowiedz się, jak zbudować inteligentną organizację utrzymania ruchu z dobrą strategią opartą na EN Maintenance Standard. 

Pobierz bezpłatną kopię podręcznika i zacznij działać.

Darmowa wersja testowa

Zacznij korzystać z MaintMaster już dziś

zarezerwuj demo

Dowiedz się więcej o systemie