Skip to content

Kapitel 12

IMPLEMENTATION AV MAINTMASTER

Varför behöver man ett underhållssystem?

Ledning och planering av underhåll kräver systematik för att fungera. Den information som kan samlas i ett underhållssystem ger ett ovärderligt stöd vid planering och utförande av alla typer av underhållsaktiviteter och hjälper till att säkerställa driftsäkerheten. Oavsett strategi, så krävs det alltid någon form av förebyggande underhåll och för att detta ska fungera ställs det krav på dokumentation, planering och uppföljning för att man ska få avsett utbyte av gjorda investeringar. Ett underhållssystem är också navet för all information en underhållstekniker eller planerare behöver. Vad har tidigare gjorts, vilka reservdelar passar, har vi utfört inspektioner enligt rutin, vilka avvikelser har vi funnit?

Genom att använda MaintMaster CMMS för att följa de bästa metoderna som beskrivs i EN 13306 kan organisationer se till att deras underhållsarbete är anpassat till deras organisatoriska mål och leder till långsiktig framgång.

I MaintMaster är jobbkategorier och avslutskoder anpassade enligt standard SS-EN 13306. Detta möjliggör enkla uppföljningar och värdeskapande beslutsunderlag.

UNDERHÅLL ENLIGT SVENSK STANDARD

För att kunna göra riktiga analyser krävs det att personalen rapporterar på samma sätt och att de förstår vad de olika definitionerna betyder i underhållsystemet. MaintMaster är anpassat mot SS-EN 13306 Terminologi för underhåll, där det tydligt framgår vad de olika termerna betyder.

Följande delar visar olika termer och begrepp i standarden med en förklarande text och hur detta är implementerat i MaintMaster.

swe_Maintenance Manual_60

Jobbkategorier, avslutskodgrupper och avslutskoder i MaintMaster

Anpassade efter standard SS-EN 13306

swe.Maintenance Manual_61

Avslutskoder för avslutskodgrupp

Akut och uppskjutet Avhjälpande Underhåll

Följande avslutskoder används i detta exempel för att påvisa orsaken till att ett fel har uppstått

Bristande underhåll
Fel som uppstår med anledning av felaktigt eller ej utfört underhåll.

Handhavande
Fel som har uppstått med anledning av felaktig hantering av utrustning eller maskin.

Förslitningsfel
Fel vars sannolikhet av förekomst ökar med drifttiden eller antalet genomförda arbetscykler eller den belastning en enhet utsätts för.

Åldringsfel
Fel vars sannolikhet av förekomst ökar med tiden. Denna tid är oberoende av enhetens drifttid.

Felmekanism
Fysikalisk, kemisk eller annan process som leder till eller har lett till fel. t.ex. konstruktionsfel, felaktigt materialval eller metodfel.

Sekundärfel
Fel hos en enhet som direkt eller indirekt orsakats av fel hos en annan enhet, t.ex. strömavbrott, tryckluftsbortfall mm.

Produktionssupport
Används för rapportering av supporttjänster till produktion 
som inte är direkt underhållsrelaterat, såsom assistans vid omställning eller uppstart av maskin.

Inget fel upptäcktes
Avslutskod för de tillfällen där man inte kan hitta något fel. Kan exempelvis användas när man misstänker ”glappkontakt” och vid omstartat eller återställning av 
utrustning. Felet går inte att återskapa

Enligt standard SS-EN 13306

Avslutskodgrupp och avslutskoder för Förebyggande Underhåll

Avslutskodgrupp: Förebyggande enligt rutin Används, med följande avslutskoder, för att rapportera avslutade kontroller och inspektioner. Avvikelser ska hanteras via uppföljningsjobb på specifika objekt. Mindre avvikelser kan hanteras direkt i arbetsordern för den avsedda kontrollen.

Status OK
Åtgärd eller kontroll är genomförd enligt plan/instruktion och utrustningen är i ett fullgott skick och godkänt för fortsatt användning.

Avvikelse identifierad
Kontroll är genomförd enligt instruktion och avvikelse är identifierad. Avvikelsehantering planeras och hanteras via uppföljningsjobb.

Avvikelse identifierad och åtgärdad
Kontroll är genomförd enligt instruktion och en mindre avvikelse är identifierad. Mindre avvikelser kan åtgärdas direkt utan uppföljningsjobb eftersom uppföljning av dessa åtgärder inte adderar något större värde.

Status OK (ändra rutin)
Utrustningen är i ett fullgott skick och godkänt för fortsatt användning men rutin eller intervall behöver justeras i originaljobb

Enligt standard SS-EN 13306

Egenskap för att ange typ av Förebyggande Underhåll

Det är enkelt att redovisa eller ange i MaintMaster om ett FU-jobb är förutbestämt eller tillståndsbaserat. Detta sker med hjälp av en egenskap på jobbkategorin förebyggande underhåll, med en värdelista som har rubriker enligt nedan.

 • Skapa en egenskap i MaintMaster benämnd “FU-åtgärd”. Den ska innehålla en värdelista med rubrikerna 

  Förutbestämt Underhåll
  Förebyggande underhåll som genomförs i enlighet med bestämda intervaller eller efter en bestämd användning men utan att föregås av tillståndskontroll.

  Tillståndsbaserat Underhåll
  Förebyggande underhåll som består av kontroll och övervakning av en enhets tillstånd avseende dess funktion och egenskaper.

  Förutsägbart Underhåll
  Underhållsåtgärd som följer på ett tillståndsbaserat underhåll, när en förutsägelse om en enhets försämrade funktion baserad på analys och utvärdering av viktiga egenskaper görs.

  Operatörsunderhåll
  Underhåll som genomförs av maskinens användare eller operatör

Avslutskodgrupp och avslutskoder: Förbättrande Underhåll

Avslutskodgrupp: Driftsäkerhetsförbättring
Används, med följande avslutskoder, för att stänga arbetsordrar där syftet är eller har varit att förbättra en maskins eller utrustnings driftsäkerhet.

Funktionssäkerhet
Förmåga hos en enhet att utföra krävd funktion under givna förhållanden under ett angivet tidsintervall.

Underhållsmässighet
Förmågan hos en enhet, som används enligt angivna betingelser, att vidmakthållas i, eller återställas till ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion, när underhållet utförs under angivna betingelser och under användning av fastställda förfaringssätt och resurser.

Underhållssäkerhet
Förmågan hos underhållsorganisationen att tillhandahålla de rätta underhållsresurserna på erforderlig plats, för att utföra krävda underhållsåtgärder på en enhet, vid en angiven tidpunkt eller under ett angivet tidsintervall. 

Enligt standard SS-EN 13306

Avslutskodgrupp och avslutskoder: Modifiering

Avslutskodgrupp: Funktionsändring
Följande avslutskoder används för avslut av åtgärd där syftet varit förbättring av personlig säkerhet, cykeltid eller förbättring av produktkvalitet. Alternativt för modifiering av maskin för en ny produkt, förpackning eller miljöåtgärd.

Kvalitet
För återrapportering av åtgärd där syftet är eller har varit att förbättra kvalitetsutfall från en maskin eller utrustning.

Hastighet
För återrapportering av åtgärd där syftet är eller har varit att förbättra hastighet eller cykeltid på en maskin eller utrustning.

Produktanpassning
Används för att återrapportera en anpassning eller justering av en utrustning för exempelvis ny produkt eller förpackning.

Personsäkerhet
Används för att återrapportera ärenden där syftet är att förbättra personsäkerheten. Inklusive ergonomiförbättrande aktiviteter.

Miljö
För rapportering av miljöförbättrande ärenden.

Nytillverkning
Tillverkning av nya maskiner, verktyg eller reservdelar.

Enligt standard SS-EN 13306

Bygg ditt anläggningsträd: Produktion (gröna ikoner)

swe.Maintenance Manual_68

 

 

Bygg ditt anläggningsträd: Fastighet (gula ikoner)

swe.Maintenance Manual_69

 

Bygg ditt anläggningsträd: Media (blå ikoner)

swe.Maintenance Manual_70

 

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet