Skip to content

Kapitel 13

Reservdelshantering

Reservdelshantering handlar om hur hanteringen av reservdelar måste systematiseras och struktureras för att möjliggöra en effektiv lagerhantering som leder till förbättrad tillgänglighet och minskade kapitalkostnader.

Underhåll leder ofta till någon form av materialförbrukning. Ett haveri medför ofta stora problem som kan förvärras ytterligare om inga reservdelar finns tillgängliga.

Utan reservdelar finns det risk för driftstopp, vilket kan sänka kvaliteten på de producerade varorna, orsaka miljöfarliga utsläpp och skapa en fara för personalen. Detta leder vanligen till att man samlar på sig en alltför stor mängd reservdelar, vilket ofta leder till stora kapitalkostnader. Det kan också vara så att det är svårt att planera förbrukningen av reservdelar eftersom den är föremål för varierande efterfrågan. Därför är det viktigt att ha ett bra system för reservdelsinventering. Detta minskar produktionsstoppet och förenklar underhållet av utrustningen. Målet med reservdelsförvaltningen är att säkerställa en så låg totalkostnad som möjligt.

I den totala kostnaden ingår lagerhållning, administration och olika former av bristkostnader.

Pyramid för reservdelshantering

Pyramiden visar de olika aspekterna av reservdelshantering:

maintmaster-maintenance-manual-chapter-13-spare-part-management_1024-width_2

Vision 

Exempel reservdelshantering
 • Utvalda metoder, system och samtliga medarbetare ska samverka för att åstadkomma ett kostnadseffektivt reservdelslager.
 • Vi har tydliga och konkreta nyckeltal som avspeglar hur vi lyckas med implementering av arbetssätt och kostnader i förrådet.
 • Reservdelsstyrningen är en starkt bidragande anledning till ökad driftsäkerhet i produktion.
 • Vi arbetar strukturerat och har god ordning och reda i samtliga förråd där även märkning av artiklar är tydlig och funktionell.

 

Strategi

Exempel reservdelsstyrning
 • Vår reservdelsstrategi bygger på säker tillgång till rätt reservdelar i rätt tid. Inte alla reservdelar alltid.
 • Artiklar registreras och kopplas mot objekt i underhållssystemet av tekniker. Uttag av förbruknings och försäkringsreservdelar registreras direkt mot jobb i underhållssystemet.
 • För att optimera förrådet gör vi behovsbedömningar och klassificeringar av artiklar för att avgöra om reservdelar ska lagerhållas eller anskaffas när behov uppstår.

Mål och nyckeltal för reservdelsstyrning

Målet med reservdelsstyrningen är att få en så låg totalkostnad för reservdelshållningen som möjligt,utan att på något sätt äventyra driftsäkerheten.

En hög driftsäkerhet förutsätter att reservdelar finns tillgängliga eller att leveranstiden är så kort som möjligt. I de fall fel ändå uppstår gäller det att hitta och avhjälpa dem så fort som möjligt. Totalkostnaden inkluderar kostnader för lagerhållning, administration och olika former av bristkostnader.

Några exempel på nyckeltal vi kan använda oss av för att mäta reservdelsstyrningen är:

 • Lagervärde och antal
 • Antal akutorder
 • Värdet av kasserat material
 • Totalkostnad (Lagerhållningskostnad + bristkostnad)
 • Stilleståndstid (Beroende på brist på reservdel)
 • Lagerhållningskostnad
 • Omsättningshastighet (Exklusive försäkringsreservdelar)

 

Behovsbedömning av reservdelar

Underhållsaktiviteter medför ofta ett behov av att utbytesdelar finns tillgängliga på förrådet. För att undvika onödiga stillestånd i produktionen som orsakas av långa ledtider bör man därför lagerhålla utvalda reservdelar. Artiklar registreras och
kopplas till objekt för att korta ner ledtider vid beställning. Till återkommande underhållsaktiviteter såsom förutbestämt underhåll bör man beställa reservdelar till den planerade händelsen istället för att lagerhållas. Kostnader för lagerhållning ska
vägas mot kostnader som uppstår vid brist men det finns flera andra delar att ta hänsyn till för att kunna göra en riktig behovsbedömning.

Exempel på underlag för behovsbedömning:

 • Förbrukningsstatistik
 • Leverantörssamverkan
 • Engagemang från underhållstekniker och ledning
 • Klassificering av reservdelar

Klassificering av reservdelar

Klassificering av reservdelar
För att underlätta arbetet med att optimera förrådet så delas artiklar in i följande klasser:

Förbrukningsmaterial

 • Artiklar som inte kan betraktas som en reservdel och kan ha en hög förbrukning eller ett lågt värde.

Förbrukningsreservdelar

 • Standardartiklar såsom givare, cylindrar och ventiler som kan användas på flera typer av utrustningar, ofta med ett mindre värde och med en kort ledtid.

Försäkringsreservdelar

 • Reservdelar som lagerhålls för att undvika långa och kostbara driftstopp. Dessa kan vara dyra och inte sällan med en lång ledtid

 

Reservdelsberedning och registrering

Processkartan nedan visar ansvarsfördelning och förfaringssätt för registrering och inköp av reservdelar vid ett normalläge. Beredningsansvarig tekniker är ansvarig för att reservdelsberedning genomförs för linje eller utrustning inom sitt givna ansvarsområde. Stöd för detta arbete kan åberopas från underhållsledning.

maintmaster-maintenance-manual-chapter-13-preparation-registration

 

 

Aktu reservdelsbehov

Processkartan nedan visar ansvarsfördelning och förfaringssätt för registrering och inköp av reservdelar vid ett akut behov. Ansvaret för ett akut inköp ligger hos underhållsledning eller avdelningschef, faktainsamling och beställning delegeras till underhållstekniker som kan åberopa stöd från underhållsledning.

maintmaster-maintenance-manual-chapter-13-emergency-spare-part

 

 

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet