Skip to content

Kapitel 12

Underhåll med LEAN

LEAN är en filosofi och en uppsättning principer som syftar till att öka effektiviteten och eliminera slöseri i affärsprocesser. Den utvecklades ursprungligen inom tillverkningssektorn, men har tillämpats inom en rad olika branscher, inklusive underhåll.

När det gäller underhåll kan LEAN-principerna användas för att effektivisera processerna och öka effektiviteten. Det kan handla om att identifiera och eliminera onödiga steg i underhållsprocesser, standardisera arbetsrutiner och införa metoder för kontinuerlig förbättring.

En viktig aspekt av LEAN inom underhåll är fokus på proaktivt, förebyggande underhåll. Genom att identifiera och åtgärda potentiella problem innan de blir till problem kan underhållsteamen minska behovet av reaktivt, akut underhåll, som ofta är mer tidskrävande och kostsamt.

LEAN - 5S

5S är en metod för att skapa och upprätthålla en effektiv, säker och välordnad arbetsplats. Det går lika bra att införa 5S på ett kontor som i produktion och det bygger på allas delaktighet. 5S kommer från fem japanska ord,som är översatta till svenska, se förklaring nedan.

En arbetsplats som har god ordning förenklar arbetet och minskar skaderisken betydligt. Det ger även ökade möjligheter till ett bättre underhåll och minskar slöseri som långa omställningstider och kassationer. Men framför allt så ger det en trevligare arbetsplats och en stabilare process.

maintmaster-maintenance-manual-chapter-12-lean-5s

 

LEAN - Operatörsunderhåll

Operatörsunderhåll syftar till att öka driftsäkerheten på produktionsutrustningen genom att etablera ett nära samarbete mellan underhållstekniker och operatörer. Operatörer har en unik insikt och kunskap om den dagliga driften som är mycket värdefull för underhåll. Samtidigt har underhåll unika kunskaper om skötsel och funktion.

Genom att utbyta och överföra kunskap närmare utrustningen så kan oönskade variationer upptäckas i tid och åtgärdas innan fel uppstår. Underhållstekniker har en mycket viktig roll som handledare, lärare och coach i detta arbete. Genom att involvera operatörer i genomförandet av vissa underhållsåtgärder ges även större möjligheter till daglig tillsyn och veckounderhåll. Exempel på underhållsåtgärder som kan utföras av operatörer kan vara kontroller, smörjning, vissa utbyten och enklare reparationsarbeten.

Operatörsunderhåll kommer på sikt även att frigöra tid för underhållspersonal som kan arbeta mer med förbättrande underhåll såsom specialistunderhåll och förbättringar för att öka driftsäkerheten.

Produktionen bör ansvara för att det planerade operatörsunderhållet utförs enligt gällande rutiner och intervall, genomförandet återrapporteras enligt instruktion i underhållssystemet. I de fall avvikelse upptäcks vid en kontroll, hanteras detta via ett uppföljningsjobb i underhållssystemet.

 

LEAN - Specialistunderhåll

Ett effektivt underhåll arbetar med värdeskapande underhållsarbete utifrån ett förebyggande, planerat och förbättrande perspektiv, där arbeten som kräver akut avhjälpande insatser ses som en kvalitetsbrist och åtgärder vidtas för att minska risken för att uppkommen händelse inträffar igen. En viktig del för att specialistunderhåll ska fungera är att arbetet koordineras med det arbete som utförs av driftspersonal.

Specialistunderhåll är ett målstyrt underhåll som ständigt förbättrar driftsäkerheten utifrån produktionens behov genom att mäta och styra verksamheten mot resultatet. Detta skapas genom att standardisera hur förbättringsarbete, målstyrning och resultatmätning bedrivs samt att bygga in ständig optimering av befintligt underhållsupplägg.

Nedan visas exempel som kan ingå i ett specialistunderhåll

 • Målstyra underhållet och uppföljning med hjälp av nyckeltal
 • Budgetarbete
 • Standardiserat arbetssätt
 • Avhjälpande och förebyggande underhåll
 • Planering och beredning av underhållsinsatser
 • Underhållsstrategi
 • Analys (6-sigma, FMEA, SPL, Grundorsaksanalys)
 • Kompetensutveckling
 • Vibrations och oljeanalyser
 • Termografering
 • Reservdelsstyrning
 • Dokumentation
 • LCC (Life Cycle Cost)

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet