Skip to content

Kapitel 11

MÅL OCH NYCKELTAL

Målet med underhåll bör alltid vara att öka drift- och personsäkerhet som i sin tur ger positiva effekter på tillgängligheten. Driftsäkerheten är beroende av de kombinerade egenskaperna; funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet. Dessa kan mätas enligt nedanstående mätetal:

EXEMPEL PÅ MÄTETAL

 • Förhållandet mellan planerat och oplanerat underhållsarbete
 • Underhållskostnad dividerat med tillverkningsvolym eller antal 
  producerade enheter
 • Antal stopp per maskin eller linje
 • Stilleståndstider per objekt
 • MOTBF: Funktionssäkerhet (Mean Operating Time Between 
  Failures)
 • MTTR: Underhållsmässighet (Mean Time To Restore)
 • MMDT: Underhållsmässighet och Underhållssäkerhet (Mean Maintenance Down Time)
 • MWT: Underhållssäkerhet (Mean Waiting Time)

 • Hög driftsäkerhet ger:

 • • Lägre underhållskostnad
  • Högre lönsamhet
  • Stabilare produktion
  • Färre kvalitetsförluster
  • Lägre energikostnader
  • Förbättrad arbetsmiljö
  • Mer tid till förbättringa

Nyckeltal

Svensk Standard EN 15341 Underhållsteknik - Nyckelprestationsindikatorer

För en effektiv styrning av underhållsverksamheten är det viktigt att mäta vad vi gör, hur mycket och hur bra vi gör det. För det behöver man identifiera ett antal mätetal, dessa benämns ofta som nyckeltal eller KPI (Key Performance Indicator).

I bilden nedan visas några exempel från standarden som innehåller 71 tillgängliga nyckeltal definierade i tre olika kategorier; ekonomiska, tekniska och organisatoriska indikatorer. Välj ett övergripande nyckeltal från varje kategori som adderar värde till underhållsverksamheten över tid och som all personal kan relatera till.

Tänk på att anpassa valet av dina KPI:er utifrån din verksamhet. Om din arbetssitution t ex domineras av akut underhåll bör du börja på, grundnivån, Nivå 1. Detta för att på bästa sätt kunna använda datan och kunna ta faktabaserade beslut om förbättringar. swe.Maintenance Manual_53.Enligt standard SS-EN 15341

Mål & nyckeltal: Tillförlitlighet

Definition, enligt svensk standard, av Tillförlitlighet: Tillförlitlighet inkluderar driftsäkerhet, varaktighet, ekonomi, och påverkande faktorer (funktionssäkerthet, underhållsmässighet, underhållssäkerhet, användningsförhållanden och operatörens påverkan).

Driftsäkerhet
Enligt svensk standard definieras driftsäkerhet som: Förmågan hos en enhet att kunna utföra krävd funktion under angivna betingelser vid ett givet tillfälle eller under ett angivet tidsintervall, förutsatt att erforderliga stödfunktioner finns tillgängliga.

Not: Driftsäkerheten är beroende av de kombinerade egenskaperna funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet.

swe.Maintenance Manual_54

Enligt standard SS-EN 13306

Mål & nyckeltal: Funktionssäkerhet

Funktionssäkerhet (Reliability)
Förmåga hos en enhet att utföra krävd funktion under givna förhållanden under ett givet tidsintervall.

Ett mått på funktionssäkerheten är Mean Operating Time Between Failures (MOTBF). Det vill säga den tid  som löper mellan den sista avhjälpande åtgärden för ett fel tills nästa fel uppkommit. Genom återkommande tillståndskontroller av maskiner och planerade insatser för att åtgärda avvikelser kan tiden mellan fel ökas,  vilket leder till en högre funktionssäkerhet.

swe.Maintenance Manual_55

Enligt standard SS-EN 13306

Mål & nyckeltal: Underhållsmässighet

Underhållsmässighet (Maintainability) 
Förmåga hos en enhet, under givna användningsförhållanden, att bibehållas i eller återställas till ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion, i de fall där underhållet utförs under givna förhållanden samt använder fastställda rutiner och resurser.

Ett exempel på nyckeltal för att mäta underhållsmässigheten är Mean Time to Restore (MTTR). MTTR är den genomsnittliga tiden för att avhjälpa ett fel och ett sätt att påverka denna kan vara att underhåll medverkar i projekt för nyanskaffning för att säkerställa att det är enkelt att byta slitdelar och att det finns nödvändiga resurser såsom lyfthjälpmedel vid konstruktionen av en maskinen.

swe.Maintenance Manual_56Enligt standard SS-EN 13306

Mål & Nyckeltal: Underhållssäkerhet

Underhållssäkerhet (Maintenance supportability) 
En underhållsorganisations förmåga att tillhandahålla rätt underhållsstöd på erforderlig plats så att den krävda underhållsaktiviteten utförs när så krävs.

Underhållssäkerheten beskriver underhållsorganisationens förmåga att tillhandahålla de resurser som erfordras för att kunna utföra underhållsaktiviteter och kan beskrivas som medelväntetiden för en underhållsinsats, Mean Waiting Time (MWT). Några saker som leder till ökad underhållssäkerhet är planering av underhållsåtgärder och att tillgänglighet samt hög kvalitet på den tekniska dokumentationen säkerställs.

swe.Maintenance Manual_57

Enligt standard SS-EN 13306

Mål & nyckeltal: Driftsäkerhet

Funktionssäkerheten och underhållsmässigheten beaktar det tekniska systemets förmåga att uppfylla driftsäkerheten medan underhållssäkerheten beskriver underhållsorganisationens förmåga att effektivt åtgärda uppkomna fel. Dessa tre faktorer bestäms i sin tur av ett antal delfaktorer och underhållsaktiviteter.

swe.Maintenance Manual_58

Enligt standard SS-EN 13306

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet