Skip to content

Kapitel 9

MÅL OCH NYCKELTAL FÖR UNDERHÅLL

Enligt EN 13306 ska målet med underhållet alltid vara att förbättra driftsäkerheten och personsäkerheten för att öka tillgängligheten. Detta uppnås genom att fokusera på de kombinerade egenskaperna tillförlitlighet, underhållsbarhet och underhållsstöd, som kan mätas med hjälp av numeriska värden.

Genom att regelbundet utvärdera dessa egenskaper och genomföra effektiva underhållsstrategier kan organisationer se till att deras verksamhet fungerar smidigt och effektivt, vilket leder till långsiktig framgång.

Mål & Nyckeltal Indikationer

Målet med underhåll bör alltid vara att öka drift- och personsäkerhet som i sin tur ger positiva effekter på tillgängligheten. Driftsäkerheten är beroende av de kombinerade egenskaperna; funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet. Dessa kan mätas enligt nedanstående mätetal:

Exempel på mätetal

 • Förhållandet mellan planerat och oplanerat underhållsarbete
 • Underhållskostnad dividerat med tillverkningsvolym eller antal producerade enheter
 • MOTBF: Funktionssäkerhet (Mean Operating Time Between Failure)
 • MTTR: Underhållsmässighet (Mean Time To Restore)
 • MMDT: Underhållsmässighet och Underhållssäkerhet (Mean Maintenance Down Time)
 • MWT: Underhållssäkerhet (Mean Waiting Time)

Hög driftsäkerhet ger:

 • Lägre underhållskostnad
 • Högre lönsamhet
 • Stabilare produktion
 • Färre kvalitetsförluster
 • Lägre energikostnader
 • Förbättrad arbetsmiljö
 • Mer tid till förbättringar

 

Tillförlitlighet 

Enligt svensk standard definieras tillförlitlighet som:
”En sammanhållande term som omfattar driftsäkerhet och dess påverkande faktorer:
funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet.”

Driftsäkerhet

Enligt svensk standard definieras driftsäkerhet som:
Förmågan hos en enhet att kunna utföra krävd funktion under angivna betingelser

Not: Driftsäkerheten är beroende av de kombinerade egenskaperna funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet.

maintmaster-maintenance-manual-chapter-09-kpi-availability

Funktionssäkerhet

Ett mått på funktionssäkerheten är Mean Operating Time Between Failure (MOTBF). Det vill säga den tid som löper mellan den sista avhjälpande åtgärden för ett fel tills nästa fel uppkommit. Genom tillståndskontroll av maskiner kan tiden mellan fel ökas vilket leder till en högre funktionssäkerhet.

Funktionssäkerheten, är förmågan att utföra krävd funktion under givna förhållanden.

maintmaster-maintenance-manual-chapter-09-kpi-reliability

 

Underhållsmässighet

Mean Time to Restore (MTTR) mäter systemets underhållsmässighet. MTTR är den genomsnittliga tiden som åtgår för att reparera ett fel. Underhållsmässigheten är lättast att påverka vid konstruktionen av maskinen. Genom ökad kvalitet, åtkomlighet och lyftmöjligheter höjs underhållsmässigheten.

Underhållsmässigheten, är ett mått på hur lätt det är att upptäcka, lokalisera och avhjälpa fel på enheten eller systemet.

maintmaster-maintenance-manual-chapter-09-kpi-maintainability

 

Underhållssäkerhet

Underhållssäkerheten kan beskrivas som medelväntetiden på en underhållsinsats, Mean Waiting Time (MWT). Några saker som leder till ökad underhållssäkerhet är att planera underhållsåtgärder och att tillgänglighet samt hög kvalitet på den tekniska dokumentationen säkerställs.

Underhållssäkerheten beskriver underhållsorganisationens förmåga att tillhandahålla de resurser som erfordras för underhållet.

maintmaster-maintenance-manual-chapter-09-kpi-supportability

 

Driftsäkerhet för Underhåll

Funktionssäkerheten och underhållsmässigheten beaktar det tekniska systemets förmåga att uppflygga driftsäkerheten medan underhållssäkerheten beskriver underhållsorganisationens förmåga att effektivt åtgärda uppkomna fel. Dessa tre faktorer bestäms i sin tur av ett antal delfaktorer och underhållsaktiviteter.

maintmaster-maintenance-manual-chapter-09-kpi-dependability

 

Nyckeltal

Svensk Standard SS-EN 15341:2007 Underhållsteknik – Nyckelprestationsindikatorer

För en effektiv styrning av underhållsverksamheten är det viktigt att mäta vad vi gör, hur mycket och hur bra vi gör det.

För det behöver man identifiera ett antal mätetal, dessa benämns ofta som nyckeltal eller KPI (Key Performance Indicators). I bilden nedan visas några exempel från standarden som innehåller 71 tillgängliga definierade i tre olika kategorier; ekonomiska, tekniska och organisatoriska indikatorer.

Välj ett övergripande nyckeltal från varje kategori som adderar värde till underhållsverksamheten över tid och som all personal kan relatera till.

maintmaster-maintenance-manual-chapter-09-key-performance-indicators

 

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet