Skip to content

Kapitel 14

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Systematisk hälso- och säkerhetshantering inom underhåll är processen för att organisera och genomföra åtgärder för att förebygga olyckor och skador på underhållsarbetsplatsen. Detta inbegriper identifiering av potentiella faror, bedömning av de risker som är förknippade med dessa faror och genomförande av kontroller för att minska dessa risker. Detta kan uppnås genom en kombination av utbildning, tekniska kontroller och administrativa kontroller, t.ex. fastställande av säkerhetsrutiner och protokoll.

Genom att effektivt hantera hälsa och säkerhet inom underhåll kan företag minska sannolikheten för olyckor och skador, förbättra de anställdas arbetsmoral och öka produktiviteten.

Säkert underhållsarbete

Underhåll syftar till att minska störningar och avbrott i produktionen och enligt arbetsmiljölagen ska arbetet planläggas och anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö. Även extraordinära arbeten, såsom reparationer på grund av ett maskinhaveri, måste planeras och beredas så att det inte medför risker för underhållstekniker eller människor i närområdet. Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar ska vara så beskaffade och placerade samt brukas på sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall.

 

Samordningsansvar

En entreprenörs aktiviteter har alltid en beställare inom organisationen och det ska vara fastställt vem som har samordningsansvaret för det arbete som utförs av en underentreprenör. Den som är samordningsansvarig ska tidsplanera arbetet och se till att ansvaret för skyddsanordningar, avspärrningar och andra skyddsåtgärder såsom heta arbeten är tydligt fördelat mellan beställare och entreprenör. Kommunikation och gemensam planering behövs för att reducera de risker som kan uppstå under pågående underhållsarbete. Beställaren av tjänst ansvarar även för att entreprenören har kunskap om, och följer gällande regelverk.

 

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet