Skip to content

Kapitel 9

ORGANISATION

Verksamhetsplan för underhåll

Det är vanligt att företagsledningen arbetar med en verksamhetsplan för att beskriva företagets mål och visioner samt hur detta ska genomföras under en fastställd tidsperiod. På samma sätt bör även underhåll specificera sina aktiviteter för att utveckla underhållsorganisationen och hur vi samtidigt kan stötta företagets verksamhetsplan för att nå uppsatta mål.

Nedan visas ett exempel för hur man kan specificera underhållsorganisationens utvalda aktiviteter för de närmsta tre åren. Högst upp på verksamhetsplanen visar vi även utvalda KPI: er (Key Performance Indicators)/nyckeltal för att kunna följa utvecklingen

Verksamhetsplan för underhåll

swe_Maintenance_Manual_38

 

Roller och ansvarsfördelning i en ”driftsäker” underhållsorganisation

Ett av underhållsorganisationens viktigaste mål är att uppnå en hög driftsäkerhet genom ett kostnadseffektivt underhåll. En väldigt viktig del i detta är att man har rätt resurser och en organisation som stödjer den valda strategin för att kunna uppnå sina mål. Lite beroende på storlek på organisationen så kan man behöva kombinera olika roller för att det ska fungera men det är viktigt att det är tydligt vilka roller som ansvarar för olika uppgifter och ansvarsområden inom underhåll. Sträva alltid efter att det ska finnas en redundans i organisationen för att kunna klara av det dagliga arbetet om någon är frånvarande.

På MaintMaster är vi övertygade om att detta är en mycket viktig del i att bygga en driftsäker underhållsorganisation och följande sidor visar exempel på hur man kan rollfördela olika ansvarsområden inom underhåll. En annan viktig del är att samtliga i organisationen förstår sin roll, inte minst chefer.

Fokusera på vad din roll behöver leverera. Till exempel som chef eller ledare behöver du lägga mer tid på planering och långsiktighet än att med ett verktyg i handen hjälpa till i det dagliga. Närvaro är viktigt men värdera hur stor del av arbetstiden som spenderas i den dagliga verksamheten. Möten är väldigt viktigt, se till att varje möte har betydelse. Alla vet hur lätt det är att bli uppbunden i möten som saknar betydelse för en själv eller sin organisation.

Underhållsorganisation ansvarar för att utföra, planera, styra och utveckla underhållsaktiviteter för att säkerställa en hög driftsäkerhet och tillgänglighet av anläggningar, maskiner och utrustning. Organisationen kan ha olika storlek, struktur och kompetens beroende på företagets behov, resurser och mål samt olika former av samarbete med externa aktörer, såsom leverantörer, entreprenörer eller konsulter. Detta kan innebära att vissa delar av underhållet läggs ut på andra parter, antingen helt eller delvis. Det kan också innebära att man anlitar extern expertis för specifika uppdrag eller projekt. Oavsett vilken form av samarbete man väljer är det viktigt att ha tydliga avtal, kommunikation och uppföljning mellan de inblandade parterna.

Det finns ingen mall för hur en optimal underhållsorganisation ska se ut, utan det beror på många faktorer såsom verksamhetens storlek, typ, komplexitet, mognad och målsättning. Det är dock viktigt att underhållsorganisationen noga överväger sin underhållsstrategi och anpassar den till verksamhetens behov och förutsättningar, samt att den ständigt strävar efter att förbättra och utveckla sitt arbete.

En väl fungerande underhållsorganisation är en viktig förutsättning för att uppnå en hög driftsäkerhet och tillgänglighet som bidrar till verksamhetens lönsamhet och konkurrenskraft.

Nedanstående roller är exempel på vanligt förekommande roller i en underhållsorganisation

Underhållschef
Den som har det övergripande ansvaret för underhållsverksamheten och dess resultat. Underhållschefen leder och styr underhållsorganisationen i enlighet med företagets vision, strategi och policy. Underhållschefen har också ansvar för att följa upp och rapportera underhållsnyckeltal, budget och kostnader.

Underhållsledare:
Leder och fördelar arbetsuppgifter för tekniker. Kan även fungera som stöd och support för olika roller inom underhållsorganisationen. Vanligtvis även med personalansvar för underhållstekniker.

Underhållsplanerare:
Den som planerar och koordinerar underhållsarbetet i samarbete med produktionen, leverantörerna och underhållspersonalen. Underhållsplaneraren ansvarar för att optimera resursanvändningen, minimera stilleståndstiden och maximera underhållseffektiviteten. Har också ansvar för att dokumentera och arkivera underhållsinformation i ett underhållssystem.

Underhållstekniker:
Den som utför det praktiska underhållsarbetet på anläggningen, maskinerna eller utrustningen. Underhållsteknikern kan ha olika specialiseringar, såsom mekanik, el, automation eller instrumentering. Underhållsteknikern ansvarar för att följa de planerade underhållsaktiviteterna, rapportera avvikelser och fel samt föreslå förbättringar.

Underhållsingenjör:
Den som har teknisk kompetens och kunskap inom ett eller flera underhållsområden. Underhållsingenjören stödjer och vägleder underhållspersonalen i tekniska frågor, analyserar orsaker till fel och driftstörningar, samt utvecklar och implementerar lösningar för att förebygga eller åtgärda problemen. Underhållsingenjören har också ansvar för att utvärdera och uppdatera underhållsplaner, instruktioner och rutiner.

swe.Maintenance Manual_42

Specialistunderhåll

Ett effektivt underhåll innebär värdeskapande underhållsarbete, utifrån ett förebyggande planerat och förbättrande perspektiv, där arbeten som kräver akut avhjälpande insatser ses som en kvalitetsbrist och åtgärder vidtas för att minska risken för att uppkommen händelse inträffar igen. En viktig del för att specialistunderhåll ska fungera är att arbetet koordineras med det arbete som utförs av driftspersonal.

Specialistunderhåll är ett målstyrt underhåll som ständigt förbättrar driftsäkerheten utifrån produktionens behov genom att mäta och styra verksamheten mot resultatet. Detta skapas genom att standardisera hur förbättringsarbete, målstyrning och resultatmätning bedrivs samt att bygga in ständig optimering av befintligt underhållsupplägg

Nedan visas exempel som kan ingå i ett specialistunderhåll:

 • Målstyra underhållet och uppföljning med hjälp av nyckeltal
 • Budgetarbete
 • Standardiserat arbetssätt
 • Avhjälpande och förebyggande underhåll
 • Planering och schemaläggning av underhållsinsatser
 • Underhållsstrategi
 • Analys (6-sigma, FMEA, SPL, Grundorsaksanalys)
 • Kompetensutveckling
 • Vibrations och oljeanalyser
 • Termografering
 • Reservdelsstyrning
 • Dokumentation
 • LCC (Life Cycle Cost)

Underhållsorganisation, baserad på SS-EN 13306

Ungefärlig organisation (100+ personer)

swe.Maintenance Manual_44

Baserat på standard SS-EN 13306

Underhållsorganisation, baserad på SS-EN 13306

Ungefärlig organisation (70 - 100 personer)

swe.Maintenance Manual_45

Baserat på standard SS-EN 13306

Underhållsorganisation, baserad på SS-EN 13306

Ungefärlig organisation (30 - 70 personer)

swe.Maintenance Manual_46

Baserat på standard SS-EN 13306

Underhållsorganisation, baserad på SS-EN 13306

Ungefärlig organisation (15 - 30 personer)

swe.Maintenance Manual_47

Baserat på standard SS-EN 13306

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet