Skip to content

Glas Trösch - Transparens och ökad effektivitet inom underhåll

"MaintMaster uppfyllde alla viktiga krav och erbjöd en omfattande uppsättning funktioner som var skräddarsydda för företagets exakta behov."

Manuel Spiliotis

Transparens och ökad effektivitet inom underhåll

Det schweiziska företaget Glas Trösch kan se tillbaka på en lång tradition inom glasproduktion och bearbetning. Sedan starten 1905 har det familjeägda företaget kontinuerligt utvecklats och är nu en av de ledande leverantörerna i branschen med över 6000 anställda. Glas Tröschs produktsortiment omfattar isolerglas, laminerat säkerhetsglas, design-glas och mycket mer, som används i många olika tillämpningar som byggnader, fordon, möbler eller solsystem.

Men trots, eller kanske just på grund av, sin storlek och globala närvaro hade Glas Trösch länge en utmaning: Det fanns ingen enhetlig lösning för underhållshanteringen av produktionsanläggningarna på de olika orterna. Ineffektiva processer och höga administrativa kostnader var resultatet.

För att kunna hantera dessa utmaningar och optimera underhållet bestämde sig Glas Trösch för att leta efter ett underhållssystem (CMMS) som uppfyllde behoven. Manuel Spiliotis spelade en avgörande roll i detta som projektledare för processteknik. Han insåg behovet av en enhetlig lösning på grund av företagets storlek och mångfald och komplexiteten hos produktionsanläggningarna på de olika platserna.

"Varje anläggning hade sin egen lösning för att hantera underhållsaktiviteter. Det ledde till ineffektiva processer och höga administrativa kostnader. Vi var tvungna att ändra på det."

 

Vägen till rätt underhållssystem

Spiliotis satte upp som mål att hitta ett underhållssystem som uppfyllde företagets krav. Han och hans team inledde en utvärdering av leverantörerna på marknaden för att skapa en omfattande lista över kandidater.

Kraven på underhållssystem var mångsidiga och krävande. Programvaran måste vara flerspråkig, eftersom Glas Trösch är verksamt i olika länder och underhållspersonalen måste arbeta på sitt modersmål. Programvaran måste vara lätt att använda för att underlätta implementeringen och utbildningen av underhållspersonalen men också för att öka acceptansen hos de anställda. Samtidigt var det viktigt att skydda datan, eftersom Glas Trösch fäster stor vikt vid sekretess. Det var också önskvärt att den centrala ledningen skulle kunna komma åt informationen från de enskilda anläggningarna på ett säkert sätt och kunna få en överblick av underhållsprocesserna, vart dem än befann sig. - därför valdes en molnlösning.

Glas Trösch valde MaintMaster efter en noggrann undersökning och utvärdering av de olika leverantörerna på marknaden.

"MaintMaster uppfyllde alla viktiga krav och erbjöd en omfattande uppsättning funktioner som var skräddarsydda för företagets exakta behov."

 

Anläggningarna bestämmer hur dem vill använda MaintMaster

Införandet av MaintMaster skedde på frivillig basis. Anläggningarna kunde själva bestämma om och hur dem ville använda MaintMaster. Anläggningarna som valde att införa MaintMaster stöd av Spiliotis projektgrupp. Idag är 15 av 20 anläggningar anslutna till MaintMaster.

I vilken utsträckning respektive underhållsavdelning använder MaintMaster är upp till dem, vissa anläggningar använder bara MaintMaster för att hantera felanmälningar, andra använder MaintMaster för en mängd olika underhållsprocesser.

MaintMasters flexibilitet och prissättning är en stor fördel, eftersom de nödvändiga funktionerna redan ingår i programvaran och inte behöver köpas till som hos andra leverantörer. MaintMaster kan därför mycket enkelt och snabbt anpassas till respektive applikationsscenario. Det är viktigt att i förväg fundera över exakt hur man vill använda underhållssystemet. Detta kräver noggrann planering och en högre utbildningsnivå för underhållspersonalen.

Glas Trösch löste dock detta med en utmärkt strategi, i form av inledande utbildning av projektledarna i MaintMaster och efterföljande behovsbaserad internutbildning av den underhållspersonal som ansvarar för MaintMaster på de enskilda anläggningarna.

"Flexibiliteten i MaintMasters underhållssystem gör att vi kan implementera olika applikationsscenarier på de enskilda anläggningarna efter behov - utan extra kostnader eller inblandning av externa konsulter."

 

Första positiva resultaten med MaintMaster

Införandet av MaintMaster har lett till inledande positiva resultat. Före införandet var underhållsavdelningarna på de enskilda anläggningarna främst inriktade på avhjälpande underhåll. Med införandet av MaintMaster och underhållsplaneringsfunktioner börjar detta förändras. De fokuserar nu mer på förebyggande underhåll för att kunna identifiera och åtgärda potentiella fel i förväg.

Med MaintMasters analys- och rapporteringsverktyg är det också möjligt att visa den lokala ledningen vad och hur mycket arbete underhållsteamen utför. På så sätt kan såväl arbetsbelastning som resurshantering kontrolleras bättre. Det centrala projektteamet har också tillgång till uppgifterna och kan därmed planera investeringsbeslut på ett bättre sätt.

"Med MaintMaster har mitt team och jag nu en utmärkt översikt över våra anläggningar och kan ge lokal underhållspersonal ett verktyg för att organisera underhållsaktiviteter mer effektivt".

 

MaintMasters bildnavigering - bättre översikt över anläggningar och maskiner

MaintMasters bildnavigering är en mycket användbar funktion för Glas Trösch för att hålla reda på maskinernas skick på de olika platserna. Genom den visuella representationen av maskinerna kan både underhållsavdelningarna på plats och den centrala projektledningen snabbt få tillgång till viktig information som maskindata och maskindelar och omedelbart identifiera problem. Dessutom ger bildnavigeringen tillgång till maskinhistoriken för att kontrollera hur underhålls- och reparationsarbetet fortskrider. Bildnavigering möjliggör också utmärkt visualisering av de enskilda anläggningarna så att den centrala projektledningen alltid har en transparent och fullständig översikt över anläggningarnas tillstånd.

"När man använder bildnavigeringen från MaintMaster kan man praktiskt taget se platsen som om man vore där. Det är genialt. Det är också till stor hjälp för vår personal på plats, eftersom man kan navigera ner till minsta maskindel och ha all viktig information nära till hands."

 

Andra fördelar med att arbeta med MaintMaster

Tack vare rapporteringsverktygens flexibla utformning och enkla hantering är det lätt för den centrala projektledningen kring Spiliotis att skapa anpassade frågor för enskilda anläggningar och att stödja dem i deras underhållsaktiviteter.

Det faktum att samma underhållssystem nu används på de flesta av anläggningarna innebär att bästa praxis kan utbytas och en central kunskapsdatabas gör det mycket enklare att utbilda ny underhållspersonal på Glas Trösch.

 

Förstklassig support uppväger små svagheter i underhållssystemet

En annan viktig aspekt som bidrar till att Glas Trösch är nöjda med underhållssystemet är den utmärkta support som MaintMaster ger. När det gäller att lösa problem och genomföra justeringar kan Glas Trösch alltid förlita sig på erfarna och kompetenta dialoger.

Till exempel hjälpte MaintMaster till att spegla inställningar från en plats till en annan för att säkerställa ett enhetligt arbetsflöde och en konsekvent databas. Genom nära kontakt med supportteamet säkerställer Glas Trösch att implementeringen och användningen av MaintMaster löper smidigt och att bästa möjliga resultat uppnås.

Men det finns också förbättringar att göra enligt Glas Tröschs. Spiliotis skulle till exempel vilja se en bättre checklistefunktion för att kunna bearbeta turer och inspektioner mer effektivt och enkelt. Här ser han fortfarande förbättringspotential.

"Om jag hade en önskan skulle jag önska mig en bättre checklistehantering i programvaran. Enligt min mening har MaintMaster fortfarande utrymme för förbättringar här. Men allt annat, särskilt den fantastiska supporten, fungerar mycket bra så här långt."

 

MaintMaster och Glas Trösch - En blick in i framtiden

Manuel Spiliotis räknar med att kunna övertyga andra orter om MaintMaster. Det finns också planer på att hantera frågan om central reservdelshantering med MaintMaster. Spiliotis förväntar sig att detta kommer att leda till en mer transparent och begriplig reservdelshantering mellan anläggningarna samt optimerade och mer kostnadseffektiva reservdelsbeställningar.

Införandet av plug & play IoT-sensorer från MaintMaster för anläggningsövervakning planeras också för att kunna reagera ännu bättre på potentiella fel eller för att kunna vidta åtgärder redan innan maskinfel uppstår.

 

Glas Trösch är nöjd med underhållssystemet från MaintMaster

Glas Trösch, ett ledande företag inom glastillverkning och bearbetning, har valt underhållssystemet MaintMaster för att optimera sina underhållsprocesser. Programvaran uppfyller alla företagets viktiga krav, såsom flerspråkighet, dataskydd och användarvänlighet.

Sedan införandet av MaintMaster har de första positiva resultaten visat sig, i synnerhet ett starkare fokus på förebyggande underhåll och bättre resursplanering. Bildnavigeringen i MaintMaster, som möjliggör fullständig transparens över de enskilda anläggningarna och maskinerna, är värd att lyfta fram.

Trots mindre förbättringsförslag, som önskan om en bättre checklistefunktion, är Glas Trösch nöjda med programvaran och den förstklassiga supporten från MaintMaster. Införandet av central reservdelshantering och IoT-sensorer för anläggningsövervakning är planerat för framtiden.

SNABB FAKTA

Vem: Glas Trösch
Industri:
Processindustri
Anställda: 6000 personer
Favorit funktioner: Analys och rapporteringSchemaläggning och Bildnavigering

30 dagars gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet