Skip to content

Kapitel 4

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Ett effektivt förebyggande underhåll ger en ökad driftsäkerhet, vilket leder till ökad lönsamhet. På sikt minskar även underhållskostnaderna. Vi inriktar oss, normalt, mot en ökad andel Tillståndsbaserat underhåll. Det bygger på att optimera tillgängligheten i företagets processer, genom att förutse de kritiska punkterna i vår utrustning och på så sätt förebygga problem innan de inträffar.

Underhållsaktiviteter som är ”onödiga” elimineras genom att på ett systematiskt sätt försäkra sig om att det arbete som utförs ger en ökad tillgänglighet till en lägre kostnad.

Vi ser också till att underhåll är en sammanhållen enhet vilket innebär säkrad tillgång till reservdelar och ett fungerande nätverk av underhållsleverantörer.

TILLSTÅNDSBASERAT UNDERHÅLL
Förebyggande underhåll som inkluderar bedömning av fysiska egenskaper, analyser och möjliga efterföljande underhållsåtgärder.

Anm. Bedömning av tillståndet kan ske genom operatörsobservation och/eller testning och/eller tillståndsövervakning av systemparametrar etc., som utförs schemalagt, på begäran eller kontinuerligt.

FÖRUTBESTÄMT UNDERHÅLL
Förebyggande underhåll som utförs enligt bestämda tidsintervall eller efter ett bestämt antal användningstillfällen, utan föregående tillståndskontroll.

Anm. Tidsintervall eller antal användningstillfällen kan fastställas baserat på kunskap om enhetens felmekanismer.

FÖRUTSÄGBART UNDERHÅLL
Tillståndsbaserat underhåll som utförs enligt en prognos. Den härrör från upprepade analyser eller kända egenskaper och utvärdering av signifikanta parametrar rörande enhetens degradering.

Tillståndsbaserat underhåll (TBU)

Tillståndsbaserat underhåll är en metodik att införskaffa information om enskilda maskiners hälsotillstånd för att identifiera korrekt underhållsåtgärd vid en optimal tidpunkt.

Tillståndsbaserat underhåll kräver därför metoder att inhämta information om maskinens hälsa. Oftast innebär det olika typer av mätteknik, till exempel vibrationsmätning, termografering, ultraljudsmätning och oljeanalys. Underhållsprocessen för tillståndsbaserat underhåll består av fem processteg; Datainsamling, Analys, Arbetsorder, Korrigerande åtgärd och Funktionskontroll.

FÖRDELAR

 • Rätt underhållsåtgärd vid rätt tidpunkt.
 • Planerade underhållsåtgärder istället för akuta åtgärder.
 • Små maskinfel upptäcks i god tid och åtgärdas.
 • Akuta haverier på grund av slitage minskar.
 • Hög kompetensutvecklingstakt av underhållspersonal.
 • Kunskap om den egna maskinparken byggs upp i organisationen.

NACKDELAR

 • Kan medföra höga initiala investeringskostnader.
 • Risk för att maskiner renoveras för tidigt.
 • Kan vara svårt att förankra TBU i hela organisationen.swe_Maintenance Manual_18

Enligt standard SS-EN 13306

Förutbestämt Underhåll

Avser förebyggande åtgärder som genomförs schemalagt per kalendertid eller drifttid, till exempel byte av olja, remmar, kopplingselement och andra slitagedelar. I begreppet ingår även schemalagda översyner där maskiner och komponenter demonteras för kontroll.

FÖRDELAR

 • Minskad risk för akuta haverier.
 • Förbättrad driftsäkerhet.
 • Ökar planeringsgraden för underhållsverksamheten.
 • Kompetensutveckling av personalen.
 • Minskade underhållskostnader.

NACKDELAR

 • Kostnader för onödiga reservdelar och arbetstid.
 • Risk att maskiner ”underhålls” för mycket.
 • Kostnader för onödigt stillestånd.
 • Ofta statisk underhållsplanering med begränsad återföring av erfarenheter till underhållsplanen.

Baserat på standard SS-EN 13306

Förutsägbart Underhåll

Enligt standard så betyder förutsägbart underhåll att man strävar efter att hitta felet under sin felutvecklingstid genom prognoser från upprepade analyser  eller genom utvärdering av kända egenskaper och parametrar för en enhets  degradering. Med hjälp av dagens teknik är det vanligt att man har någon form  av intelligent övervakningssystem som analyserar och bearbetar olika mätvärden.  Detta möjliggör att man enkelt kan avgöra när det exempelvis är dags att byta  lager eller olja på en enhet. 

I underhållssystemet hanterar vi detta genom att koppla trådlösa sensorer direkt  via ”plug and play” för att exempelvis mäta temperatur, tryck eller fuktighet. Genom en enkel konfiguration sätter man en trigger för när man exempelvis vill att en arbetsorder genereras, med en lämplig instruktion för vad som ska  kontrolleras eller utföras.

Tillståndskontroller kan även ske genom visuell kontroll eller mätvärdesinsamling  som man sedan analyserar och tar beslut om ett planerat och förutsägbart underhåll. Detta kan vara schemalagda inspektioner och mätvärdesinsamlingar  utförda av operatörer eller underhållspersonal. Målet med förutsägbart underhåll  är minska avbrottstider och att förutspå när det är dags att exempelvis byta ut en  enhet vid en optimal tidpunkt för att kunna utnyttja dess fulla livslängd.

FÖRDELAR

 • Minimerar stilleståndstider och ökar planeringsgraden.
 • Reducering av service- och materialkostnader.
 • Förlänger användandet av komponenter och maskiner.
 • Statusbaserat underhåll ersätter tidsbaserat underhåll.
 • Minskade underhållskostnader.

NACKDELAR

 • Kan medföra ökade initialkostnader.

Baserat på standard SS-EN 13306

Operatörsunderhåll

Operatörsunderhåll syftar till att öka driftsäkerheten på produktionsutrustningen genom att etablera ett nära samarbete mellan underhållstekniker och operatörer. Operatörer har en unik insikt och kunskap om den dagliga driften som är mycket värdefull för underhåll.

Samtidigt har underhåll unika kunskaper om skötsel och funktion. Genom att utbyta och överföra kunskap närmare utrustningen så kan oönskade variationer upptäckas i tid och åtgärdas innan fel uppstår. Underhållstekniker har en mycket viktig roll som handledare, lärare och coach i detta arbete.

Genom att involvera operatörer i genomförandet av vissa underhållsåtgärder ges även större möjligheter till daglig tillsyn och veckounderhåll. Exempel på underhållsåtgärder som kan utföras av operatörer kan vara kontroller, smörjning, vissa utbyten och enklare reparationsarbeten.

Operatörsunderhåll kommer på sikt även att frigöra tid för underhållspersonal som kan arbeta mer med förbättrande underhåll såsom specialistunderhåll och förbättringar för att öka driftsäkerheten.

Produktionen bör ansvara för att det planerade operatörsunderhållet utförs enligt gällande rutiner och intervall, genomförandet återrapporteras enligt instruktion i underhållssystemet. I de fall avvikelse upptäcks vid en kontroll, hanteras detta via ett uppföljningsjobb i underhållssystemet.

Baserat på standard SS-EN 13306

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet