Skip to content

Kapitel 3 

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Ett effektivt förebyggande underhåll säkerställer förbättrad tillgänglighet, vilket leder till ökad
lönsamhet, och på lång sikt även sänker underhållskostnaderna.

Vi använder oss av det tillståndsbaserade underhållskonceptet, som bygger på att optimera
tekniska tillgängligheten genom att förutsäga de kritiska punkterna.i vår utrustning och därigenom
förebygga problem innan de uppstår.

Underhållsaktiviteter som är "onödiga" elimineras genom att man systematiskt ser till att
att det arbete som utförs garanterar förbättrad tillgänglighet till lägre kostnad.
Vi ser också till att underhållet är en sammanhållen enhet, vilket innebär säker tillgång.
tillgång till reservdelar och ett fungerande nätverk av leverantörer av underhållstjänster.

 

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL ENLIGT STANDARDER

Åtgärder som vidtas för att bedöma och/eller mildra nedbrytning och minska sannolikheten för att ett objekt ska gå sönder.

Förebyggande underhåll kan bestå av tillståndsbaserade, fördröjda och förutseende åtgärder.


Tillståndsbaserat underhåll

 • Förebyggande underhåll som omfattar bedömning av fysiska förhållanden, analys och möjliga åtgärder.
 • Kontroll och övervakning av prestanda och egenskaper kan ske schemalagt, på begäran eller kontinuerligt. Subjektiv eller objektiv bedömning.

Förutbestämt underhåll

 • Förebyggande åtgärder som utförs i enlighet med fastställda tidsintervall.
  eller antal användningsenheter, men utan föregående undersökning av tillståndet.
 • Detta kan vara rengöring, smörjning och utbyte av komponenter eller reservdelar.

Förutsägbart underhåll

 • Tillståndsbaserad underhållsåtgärd som genomförs som följd av en förutsägelse om en enhetsförsämrande funktion baserad på analys och utvärdering av viktiga egenskaper.

 

TILLSTÅNDSBASERAT UNDERHÅLL I INDUSTRIN

Är en metodik att införskaffa information om enskilda maskiners hälsotillstånd för att identifiera korrekt underhållsåtgärd vid en optimal tidpunkt. Tillståndsbaserade åtgärder kräver därför metoder att inhämta information om maskinens hälsa. Oftast innebär det olika typer av mätteknik, till exempel vibrationsmätning, termografering, ultraljudsmätning och oljeanalys. Underhållsprocessen för tillståndsbaserade åtgärder består av fem processteg; Datainsamling, Analys, Arbetsorder, Korrigerande åtgärd och Funktionskontroll.

 

Fördelar

 • Rätt underhållsåtgärd vid rätt tidpunkt
 • Planerade underhållsåtgärder istället för akuta åtgärder
 • Små maskinfel upptäcks i god tid och åtgärdas
 • Akuta haverier på grund av slitage minskar
 • Hög kompetensutvecklingstakt av underhållspersonal
 • Kunskap om den egna maskinparken byggs upp i organisationen

Nackdelar

Ett effektivt förebyggande underhåll för industrin ger en ökad driftsäkerhet, vilket leder till ökad lönsamhet, på sikt minskar även underhållskostnaderna.Vi använder oss av begreppet tillståndsbaserat underhåll, som bygger på att optimeratillgängligheten i företagets processer, genom att förutse de kritiska punkterna i vårutrustning och på så sätt förebygga problem innan de inträffar.Underhållsaktiviteter som är ”onödiga” elimineras genom att på ett systematiskt sättförsäkra sig om att det arbete som utförs ger en ökad tillgänglighet till en lägrekostnad.Vi ser också till att underhåll är en sammanhållen enhet vilket innebär säkrad tillgångtill reservdelar och ett fungerande nätverk av underhållsleverantörer.
 • Kan medföra höga initiala investeringskostnader
 • Risk för att maskiner renoveras för tidigt
 • Kan vara svårt att förankra TBU i hela organisationen

 

FÖRUTBESTÄMT UNDERHÅLL

Avser förebyggande åtgärder som genomförs schemalagt per kalendertid eller drifttid, till exempel byte av olja, remmar, kopplingselement och andra slitagedelar. I begreppet ingår även schemalagda översyner där maskiner och komponenter demonteras för kontroll.

Fördelar

 • Minskad risk för akuta haverier
 • Förbättrad driftsäkerhet
 • Ökar planeringsgraden för underhållsverksamheten
 • Kompetensutveckling av personalen
 • Minskade kostnader

Nackdelar

 • Kostnader för onödiga reservdelar och arbetstid
 • Risk att maskiner ”underhålls” för mycket
 • Kostnader för onödigt stillestånd
 • Ofta statisk underhållsplanering med begränsad återföring av erfarenheter till underhållsplanen

FÖRUTSÄGBART UNDERHÅLL

Enligt standard så betyder förutsägbart underhåll att man hittar felet under sin felutvecklingstid. Det är en form av tillståndsbaserat underhåll. Det är vanligt med dagens teknik att man har någon form av intelligent övervakningssystem som analyserar och bearbetar mätvärden. Detta möjliggör att man enkelt kan avgöra när det exempelvis är dags att byta ett lager eller olja på en enhet.

Självklart kan man även arbeta enligt principen förutsägbara åtgärder genom att arbeta med återkommande tillståndskontroller och exempelvis visuell kontroll eller mätvärdesinsamling som man sedan analyserar och tar beslut om ett planerat och förutsägbart underhåll.

Syftet med förutsägbara åtgärder är helt enkelt att förutspå när det är dags att exempelvis byta ut en enhet vid en så pass optimerad tidpunkt att man utnyttjar dess fulla livslängd.

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet