Skip to content

Kapitel 1

Underhålls Vision, Strategi & Policy

Ett dokument som syftar till att förbättra maskinernas användbarhet, dvs. att de fungerar som planerat under planerad drift. Visionen är ett långsiktigt mål som organisationen aktivt måste arbeta för att uppnå. Strategin är en plan för hur organisationen ska uppnå denna vision, medan policyn är en avsiktsförklaring och en riktlinje för att reglera beslut och uppnå de önskade målen.

Nedan hittar du ett exempel på en vision, underhållsstrategi och policy.

Underhållsvision

Effektivt underhåll är avgörande för att en fabrik eller produktionsanläggning ska bli framgångsrik och effektiv. Ett korrekt underhåll säkerställer att all utrustning fungerar optimalt, vilket leder till ökad tillförlitlighet och tillgänglighet. Genom att hålla koll på underhållsaktiviteterna genom ett grundligt och välorganiserat system kan svagheter och brister identifieras och åtgärdas innan de blir stora problem.

På vår anläggning lägger vi stor vikt vid vikten av underhåll och den roll det spelar för att säkerställa en smidig och oavbruten drift av vår produktionsutrustning. Vi tror att vi genom att främja en kultur av engagemang och respekt för underhållsförfaranden och instruktioner kan uppnå kostnadseffektiva och tillförlitliga underhållsrutiner som kommer att gynna hela vår organisation.

Med hjälp av grafisk navigering och tydlig rapportering kan våra anställda enkelt få tillgång till och förstå underhållshistoriken för varje utrustning. Detta gör att vi kan fatta välgrundade beslut om när och hur underhållet ska utföras, vilket leder till en effektivare och mer ändamålsenlig process.

Sammantaget anser vi att vi genom att prioritera underhåll och använda rätt verktyg och resurser kan säkerställa långsiktig framgång och lönsamhet för vår organisation.

 

Underhållsstrategi

På anläggningen är vi engagerade i att skapa en hög nivå av tillgänglighet och driftsäkerhet för att uppnå produktionsmål samtidigt som vi upprätthåller en ekonomisk balans. För att göra detta följer vi den europeiska underhållsstandarden (EN 13306) och dess terminologi som grund för vårt dagliga arbete.

Förebyggande underhåll är en viktig del av vår strategi, eftersom det gör det möjligt för oss att proaktivt ta itu med potentiella problem och minimera behovet av oplanerade underhållsåtgärder. Genom att använda tillståndsbaserat underhåll kan vi planera och prioritera våra underhållsaktiviteter på ett sätt som maximerar effektiviteten och ändamålsenligheten.

Förutom att följa bästa praxis inom underhåll prioriterar vi också ett nära samarbete mellan underhålls- och driftspersonal. Genom att arbeta tillsammans kan vi identifiera och åtgärda potentiella problem tidigt, vilket leder till en smidigare och effektivare produktionsprocess.

Slutligen tror vi på kraften i LEAN-konceptet och strävar efter att kontinuerligt förbättra och lösa problem vid deras grundorsaker. Genom att konsekvent följa dessa principer kan vi skapa ett högpresterande och tillförlitligt underhållsprogram som stöder vår organisations framgång..

 

Underhållspolicy

I vår organisation anser vi att underhåll är en viktig del för att säkerställa framgång och effektivitet i vår verksamhet. Vi strävar efter ett underhåll som kännetecknas av effektivitet, kvalitet, flexibilitet och säkerhet, och vi anser att ett starkt ledarskap är en avgörande del för att uppnå dessa mål.

Vi anser att ledarskapet inom underhållet måste vara synligt och stödjande och att vi alla, från chefer till tekniker, har en roll att spela när det gäller att undervisa, handleda och coacha våra kollegor. Snabb återkoppling är också viktigt för att ständigt förbättra och utveckla våra underhållsmetoder.

En viktig aspekt av effektivt underhåll är en djup förståelse för den terminologi som används i den europeiska standarden (EN 13306). Vi förväntar oss att våra underhållstekniker inte bara är bekanta med denna terminologi utan också kan använda den med självförtroende och på ett effektivt sätt i sitt dagliga arbete. Genom att se till att alla våra tekniker har en stark grund i underhållsterminologi kan vi bättre kommunicera och samarbeta mot våra gemensamma mål.

 Underhållshandbok

Denna kostnadsfria manual kan användas som praktisk vägledning och stöd i det dagliga underhållsarbetet och som en del av introduktionsmaterialet för nyanställd personal.

I den här manualen kommer du att lära dig:
  • Hur du skapar vision, strategi och policyer för ditt underhållsteam
  • Hur man bygger ett underhållsteam
  • Vilka nyckeltal som ska användas och hur man ställer in dem
  • Hur du baserar ditt arbete på EN Maintenance Standard
Och mycket mer…

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet