Skip to content

Kapitel 7

LIVSMEDELSINDUSTRIN FSC & BRC

FSC och BRC är två av de mest erkända och respekterade certifieringarna inom den internationella livsmedelsindustrin. FSC-certifiering (Forest Stewardship Council) garanterar att produkterna kommer från ansvarsfullt förvaltade skogar och andra kontrollerade källor. BRC:s (British Retail Consortium) standard för livsmedelssäkerhet är en globalt erkänd standard för livsmedelssäkerhet och -kvalitet som omfattar hela leveranskedjan från råmaterial till färdig produkt.

Hantering av underhåll

Effektiv underhållshantering är avgörande för att varje produktionsprocess ska lyckas. Det handlar om att definiera en omfattande underhållsstrategi som beskriver de steg som krävs för att underhålla utrustning och anläggningar på rätt sätt. Detta omfattar fastställande av tidsplaner, förfaranden och ansvar för varje underhållsuppgift. Dessutom är ett väldefinierat förfarande för felsökning av avgörande betydelse för att snabbt kunna åtgärda och lösa eventuella störningar eller fel.

En tydlig och effektiv underhållsstrategi, tillsammans med definierade processer och rutiner för felrapportering, är nyckeln till att minska risken för utrustningsfel och oplanerade driftstopp. Det bidrar till att optimera produktionsprocessernas prestanda och tillförlitlighet, vilket i slutändan minskar kostnaderna och förbättrar resultatet. Genom att införa ett omfattande program för underhållshantering kan företag se till att deras utrustning och anläggningar underhålls på rätt sätt och att de snabbt och effektivt kan lösa eventuella problem som kan uppstå.

Hur MaintMaster kan hjälpa till

Genom att implementera dina processer och din underhållsstrategi i MaintMaster kan du se till att alla underhållsaktiviteter utförs konsekvent och effektivt. MaintMaster tillhandahåller en strömlinjeformad process för felrapportering, så att du kan dokumentera och hantera problem med dina maskiner i realtid.

Detta säkerställer att all relevant information är lättillgänglig för beslutsfattande och analys, vilket förbättrar effektiviteten och tillförlitligheten i dina produktionsprocesser. Genom att använda MaintMaster för underhållshantering kan du minska stilleståndstiderna och optimera din underhållsverksamhet, vilket leder till kostnadsbesparingar och förbättrade resultat.

Oavsett om du vill optimera dina underhållsprocesser eller effektivisera dina rutiner för felrapportering är MaintMaster den lösning du behöver för att nå dina mål.

Dokumenthantering

En effektiv dokumenthantering är avgörande för att en organisation ska fungera smidigt och effektivt. Den ger personal och intressenter snabb tillgång till den information de behöver och upprättar en tydlig process för att revidera och uppdatera viktiga dokument.

Ett effektivt förfarande för godkännande av dokument ger en tydlig, strömlinjeformad process för granskning, godkännande och genomförande av ändringar av viktiga dokument, vilket säkerställer att den mest aktuella informationen är tillgänglig och minskar risken för förvirring eller fel.

En revideringshistorik är också viktig för en effektiv dokumenthantering. Den spårar alla ändringar som gjorts i ett dokument, inklusive vem som gjort ändringarna och när. Detta möjliggör enkel granskning och ger en fullständig historik över dokumentet, vilket säkerställer att tidigare versioner alltid finns tillgängliga som referens. Genom att effektivisera processerna för dokumenthantering kan organisationer spara tid och resurser samtidigt som de ser till att alla intressenter har tillgång till aktuell information.

Hur MaintMaster kan hjälpa dig

MaintMasters dokumenthanteringssystem ger en säker och effektiv lösning för att lagra och hantera viktig information. Genom att lagra dokument som objekt kan användarna se till att all relevant information är lätt tillgänglig och organiserad på ett sätt som är meningsfullt för organisationen.

Med MaintMaster kan användarna skapa revideringar av dokument som är kopplade till specifika jobb, vilket gör att de kan följa utvecklingen av sin information över tid. Detta bidrar till att säkerställa att alla intressenter har tillgång till den mest uppdaterade informationen, samtidigt som det ger en fullständig historik över varje dokument.

För att ytterligare effektivisera dokumenthanteringsprocessen tillåter MaintMaster användarna att sätta upp godkännandestrukturer för varje dokument. Detta ger en tydlig och okomplicerad process för att granska och godkänna ändringar av viktig information, vilket minskar risken för förvirring eller fel och säkerställer att alla intressenter har tillgång till den mest aktuella informationen.

Hantering av kalibrering

Kalibreringshantering är en viktig aspekt av underhåll och kvalitetskontroll i alla branscher. För att se till att utrustning och maskiner fungerar optimalt är det viktigt att ha ett systematiskt och organiserat tillvägagångssätt för att hantera kalibreringar. Detta inbegriper tydliga kalibreringsrutiner, korrekta kalibreringsregister och uppdaterade kalibreringscertifikat.

Att ha en uppsättning definierade kalibreringsstandarder bidrar också till att säkerställa konsekvens och kvalitet i kalibreringsprocessen. Tydliga arkiveringsprotokoll för kalibreringsdata säkerställer dessutom att historiska uppgifter är lättillgängliga och kan användas för framtida referenser. På detta sätt hjälper effektiv kalibreringshantering organisationer att upprätthålla tillförlitligheten och noggrannheten hos sin utrustning och kontinuerligt förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten i verksamheten.

Hur MaintMaster kan hjälpa dig

Med MaintMaster kan du hålla koll på dina mätare som objekt i systemet. Detta säkerställer att all relevant information är lättillgänglig och tillgänglig för analys. För att säkerställa noggrann kalibrering kan du med MaintMaster ställa in återkommande och korrigerande jobb för varje utrustning. Detta säkerställer att kalibreringsuppgifterna utförs konsekvent och effektivt och att all nödvändig information, inklusive kalibreringsinstruktioner, protokoll, certifikat, standarder och arkiveringsprotokoll, är lättillgänglig. Genom att använda MaintMaster för kalibreringshantering kan du förbättra noggrannheten i dina mätningar och optimera prestandan hos din utrustning.

Arbetssäkerhet

Arbetssäkerhet är en viktig aspekt i alla organisationer och bidrar till att säkerställa välbefinnande och skydd av anställda, utrustning och miljö. En omfattande hälso- och säkerhetsplan bör omfatta riskanalyser och riskbedömningar av egendom och utrustning, regelbunden övervakning av tillbud och olyckor samt fastställande av tydliga mål för förbättringar. Dessutom bör det finnas en stabil rapporteringsstruktur för att följa upp framstegen och identifiera förbättringsområden.

För att hantera hälsa och säkerhet effektivt är det viktigt att identifiera vilka färdigheter som krävs av de personer som ansvarar för att genomföra säkerhetsåtgärder och genomföra grundorsaksanalyser. Detta kommer att bidra till att säkerställa att din organisation har den expertis och kunskap som krävs för att effektivt ta itu med säkerhetsproblem och genomföra nödvändiga förbättringar. Genom att ta ett proaktivt grepp om arbetssäkerheten kan organisationer förbättra sin övergripande säkerhetskultur, minska antalet incidenter och olyckor och skapa en säkrare arbetsmiljö för alla anställda.

Hur MaintMaster kan hjälpa till

Genom att kategorisera arbetsplatsolyckor i MaintMaster enligt en specifik arbetskategori kan du få värdefull insikt i de faktorer som bidrar till säkerhetsrisker på arbetsplatsen. Denna information kan användas för att identifiera de tillgångar eller skift som är mest utsatta för olyckor, så att du kan fokusera dina ansträngningar på att ta itu med de grundläggande orsakerna till dessa incidenter. Med regelbunden rapportering kan du spåra förbättringar och övervaka framstegen mot dina säkerhetsmål, vilket ger en strukturerad ram för kontinuerlig förbättring av säkerheten på arbetsplatsen.

Kalibrering

Kalibrering en kritisk aspekt för att säkerställa kvaliteten och tillförlitligheten hos dina produkter och din verksamhet. Den omfattar identifiering av kritiska kontrollpunkter, dvs. punkter i processen som är avgörande för kvaliteten på slutprodukten eller tjänsten. Detta inkluderar identifiering av gränser som definierar det acceptabla området för varje kontrollpunkt.

Det är också viktigt att granska underhållsaktiviteter och bedöma deras inverkan på kontrollpunkterna. Detta bidrar till att säkerställa att underhållsaktiviteterna inte påverkar kvaliteten på slutprodukten eller -tjänsten negativt. Dessutom är det viktigt att granska de material som används vid underhållet för att se om de kan påverka kontrollpunkterna, eftersom dessa material kan ha en betydande inverkan på den slutliga produkten eller tjänsten.

Genom att följa dessa steg och förfaranden kan organisationer se till att de har en robust kalibreringshanteringsprocess som bidrar till att säkerställa kvaliteten på deras produkter och tjänster, samtidigt som den utgör en ram för kontinuerlig förbättring.

Hur MaintMaster kan hjälpa dig

MaintMasters underhållssystem gör det möjligt för organisationer att effektivt hantera och övervaka sin kalibreringsverksamhet med fokus på att upprätthålla produktsäkerheten. Detta uppnås genom att identifiera kritiska kontrollpunkter och gränsvärden och genom att granska underhållsaktiviteter och deras potentiella inverkan på dessa kontrollpunkter.

MaintMaster tillhandahåller de verktyg som behövs för att kontrollera material som används vid underhåll för att se om de kan påverka kontrollpunkterna, vilket hjälper organisationer att upprätthålla säkerheten och kvaliteten på sina produkter. Genom att definiera artiklar, delar och material som utgör en risk för kontaminering kan organisationer skapa uppföljningsuppgifter och rutiner för att garantera livsmedelssäkerhet och upprätthålla produktkvaliteten. Detta säkerställer att organisationer har den information och de verktyg de behöver för att säkerställa att deras kalibreringsprocesser är effektiva och uppfyller alla nödvändiga krav.

 

audit.handbook.chapter.7

 Revisionshandboken

Låt inte komplexiteten i certifieringen hålla tillbaka ditt företag. Använd vår omfattande revisions- och certifieringsguide och MaintMaster, den mest flexibla programvaran för underhållshantering, för att se till att du uppfyller de Avanligaste certifieringarna.

Uppgradera din underhållsavdelning och säkra en framgångsrik framtid för ditt företag.

Agera nu!

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet