Skip to content

Kapitel 5

ENERGI OCH MILJÖ - ISO 50001 & ISO 14001

ISO 50001 och ISO 14001 är två viktiga certifierings- och revisionsstandarder för energi- och miljöledning. ISO 50001 ger organisationer en ram för att systematiskt hantera och förbättra sin energiprestanda, inklusive energiförbrukning, effektivitet och hållbarhet. ISO 14001 ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera en organisations miljöansvar och miljöpåverkan.

Att uppnå dessa certifieringar visar att ett företag är engagerat i energieffektivitet, miljöansvar och hållbarhet. Företag som uppfyller kraven i både ISO 50001 och ISO 14001 kan stärka sitt rykte, förbättra sina övergripande resultat och öka sin konkurrenskraft på marknaden.

CERTIFIERINGAR OCH REVISIONER:
ENERGIHANTERING/ISO 50001

Underhållshantering

Underhållshantering är en viktig del av produktionsprocesserna och innebär att man definierar en underhållsstrategi, fastställer underhållsprocesser och beskriver rutiner för felrapportering. En väldefinierad underhållsstrategi bidrar till att säkerställa att utrustning och anläggningar underhålls på rätt sätt, vilket minskar risken för haverier och oplanerade driftstopp.

Genom att fastställa underhållsprocesser beskrivs de steg som bör tas för att underhålla utrustning och anläggningar, inklusive tidsplaner, förfaranden och ansvarsområden. Rutiner för felrapportering ger en tydlig process för att rapportera och dokumentera eventuella störningar eller fel, vilket är viktigt för att se till att problem snabbt åtgärdas och löses. Genom att införa ett omfattande program för underhållshantering kan företag optimera prestandan och tillförlitligheten i sina produktionsprocesser, vilket minskar kostnaderna och förbättrar resultatet.

Hur MaintMaster kan hjälpa till

MaintMaster är ett CMMS som hjälper till att implementera och hantera underhållsprocesser och strategier. Med MaintMaster kan organisationer definiera sina processer och underhållsstrategier och implementera dem direkt i systemet. Detta säkerställer att underhållsaktiviteterna utförs konsekvent och effektivt och att all relevant information är lätt tillgänglig för beslutsfattande och analys.

MaintMaster erbjuder också en effektiviserad process för felrapportering, vilket gör att företag kan dokumentera och hantera problem med sina maskiner i realtid. Genom att använda MaintMaster för underhållshantering kan företagen förbättra effektiviteten och tillförlitligheten i sina produktionsprocesser, minska stilleståndstiderna och optimera sina underhållsaktiviteter. Oavsett om du vill optimera dina underhållsprocesser eller effektivisera dina rutiner för felrapportering är MaintMaster den lösning du behöver för att nå dina mål. 

Hantera kalibrering

Hanteringen av kalibreringar är en viktig del för att säkerställa produktionsprocessernas noggrannhet och tillförlitlighet. Den omfattar underhåll av kalibrerings instruktioner, protokoll, certifikat och standarder samt genomförande av effektiva arkiverings protokoll. Kalibrerings instruktioner beskriver de förfaranden som bör följas för att kalibrera utrustning och upprätthålla noggrannheten över tiden.

Resultaten av kalibreringen dokumenteras i kalibrerings protokoll, som tjänar som en dokumentation av utrustningens prestanda. Kalibrerings certifikat ger en formell dokumentation av kalibreringsresultaten, och kalibrerings standarder säkerställer att utrustningen kalibreras enligt korrekta specifikationer. Arkiverings protokoll tillhandahåller en process för säker lagring och hantering av kalibrerings protokoll, certifikat och standarder över tid.

Hur MaintMaster kan hjälpa till

MaintMaster underhållssystem erbjuder en omfattande lösning för hanteringen av kalibrering. Företag kan enkelt lägga in sin mätutrustning som objekt i systemet och använda återkommande och korrigerande jobb för att hantera varje kalibrerings uppgift. Systemet ger en tydlig och okomplicerad process för att planera och spåra kalibrerings aktiviteter och för att dokumentera och rapportera kalibreringsresultat. MaintMaster tillhandahåller också ett centraliserat arkiv för kalibrerings protokoll, certifikat och standarder, vilket gör det enkelt att lagra och hantera dessa viktiga dokument över tid.

Oavsett om du vill effektivisera dina kalibrerings processer, förbättra noggrannheten och tillförlitligheten eller uppfylla kraven på efterlevnad, erbjuder MaintMaster de verktyg och funktioner du behöver för att lyckas. Genom att använda MaintMaster för kalibreringshantering kan företag förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten i sina kalibrerings processer, minska risken för fel och förbättra den totala prestandan i produktionen.

Energihantering

En effektiv energihantering kräver exakta och omfattande uppgifter om energiförbrukning. Organisationer måste kunna spåra sin energiförbrukning, övervaka toppförbrukningen, sätta upp mål för att minska förbrukningen och använda uppgifter om energiförbrukning för att informera investeringsbeslut. Med exakta och aktuella uppgifter om energiförbrukning kan företag identifiera möjligheter att minska energiförbrukningen och följa upp hur de når sina mål för energibesparing.

De utgör också en grund för att fatta välgrundade beslut om investeringar i energibesparande teknik och metoder. Genom att införa ett robust energihanteringsprogram som omfattar omfattande uppgifter om energiförbrukning och analys kan organisationer minska sina energikostnader, förbättra sin energieffektivitet och öka sin övergripande hållbarhet och konkurrenskraft.

Hur MaintMaster kan hjälpa till

MaintMaster erbjuder en flexibel och omfattande lösning för registrering och analys av energiförbrukning. Företagen kan använda integrering av maskindata för att automatiskt samla in data om energiförbrukningen, eller manuellt specificera förbrukningsdata med hjälp av avancerade egenskaper för maskiner och tillhörande reservdelar. Systemet ger ett centraliserat arkiv för förbrukningsdata, vilket gör det enkelt att spåra och jämföra energiförbrukningen över tid.

MaintMaster tillhandahåller också verktyg för att fastställa och följa upp mål för energiminskning, övervaka förbrukningstoppar och använda energiförbrukningsdata för att informera investeringsbeslut. Oavsett om du vill minska energikostnaderna, förbättra energieffektiviteten eller öka din hållbarhet och konkurrenskraft erbjuder MaintMaster de verktyg och funktioner du behöver för att lyckas. Genom att använda MaintMaster för energihantering kan organisationer få en djupare förståelse för sin energianvändning, identifiera möjligheter att minska energiförbrukningen och fatta välgrundade beslut om att investera i energibesparande teknik och metoder.

CERTIFIERINGAR OCH REVISIONER: Miljöstyrning/ISO 14001

Underhållshantering

Underhållshantering spelar en avgörande roll i produktionsverksamheten. Det handlar om att definiera en underhållsstrategi, fastställa underhållsrutiner och inrätta rutiner för felrapportering. En tydlig underhållsstrategi bidrar till att säkerställa att utrustning och anläggningar underhålls på ett effektivt sätt, vilket minskar sannolikheten för haverier och oplanerade driftstopp.

Underhållsrutiner beskriver i detalj de steg som krävs för underhållet, inklusive tidsplaner, rutiner och ansvarsområden. Förfaranden för felrapportering ger ett systematiskt sätt att rapportera och registrera fel och brister, vilket är viktigt för att problem ska kunna lösas snabbt. Genom att införa ett effektivt program för underhållshantering kan man förbättra produktionsprocessernas prestanda och tillförlitlighet, minska kostnaderna och öka den totala lönsamheten.

Hur MaintMaster kan hjälpa till

MaintMaster är ett datoriserat underhållshanteringssystem (CMMS) som är utformat för att hjälpa organisationer att effektivt genomföra och hantera underhållsprocesser och -strategier. Systemet gör det möjligt för företag att definiera sina underhållsprocesser och -strategier och implementera dem direkt i MaintMaster, vilket säkerställer att underhållsaktiviteterna är konsekventa och effektiva och ger enkel tillgång till information för beslutsfattande och analys.

MaintMaster erbjuder också en förenklad metod för felrapportering, vilket möjliggör dokumentation och hantering av maskinproblem i realtid. Genom att använda MaintMaster för underhållshantering kan företag förbättra effektiviteten och tillförlitligheten i produktionsprocesserna, minimera stilleståndstider och optimera sin underhållsverksamhet. Oavsett om du vill optimera underhållsprocesser eller effektivisera felrapportering erbjuder MaintMaster den lösning du behöver för att nå dina mål.

Övervakning av underhåll

För att upprätthålla produktionsprocessernas prestanda och effektivitet krävs övervakning och spårning av underhållsaktiviteter. Underhållsövervakning innebär att man identifierar vanliga fel och mäter nyckeltal för prestanda (KPI) för att fastställa produktionsprocessernas allmänna hälsa och effektivitet. Denna information kan sedan användas för att fatta datadrivna beslut och göra förbättringar av underhållsstrategi, processer och förfaranden. Genom att införa effektiv underhållsövervakning kan företag säkerställa kontinuerlig optimering av sina produktionsprocesser och minimera risken för haverier och oplanerade driftstopp.

Hur MaintMaster kan hjälpa till

MaintMaster kan användas för att spåra vanliga fel och analysera grundorsakerna till dessa problem. Genom att föra statistik över fel kan du identifiera trender och mönster som kan påverka utrustningens prestanda och tillförlitlighet. Genom att generera en grundorsaksanalys i MaintMaster kan du få en djupare förståelse för varför fel uppstår och vidta åtgärder för att förhindra att de uppstår i framtiden. Detta bidrar till att säkerställa att dina underhållsaktiviteter blir mer effektiva och ändamålsenliga och att din utrustning fungerar smidigt och konsekvent.

Miljöförvaltning

Förvaltning av miljön innebär att övervaka och hantera den inverkan som ett företags verksamhet har på miljön. Detta innefattar övervakning av energianvändningen för att identifiera områden som kan förbättras, genomförande av riskanalyser för att bedöma potentialen för miljöskador och fastställande av miljömål för att driva på utvecklingen mot hållbarhetsmålen. Genom att mäta resultatet i förhållande till målen kan man se till att företaget är på rätt väg att uppfylla sina miljömål och göra kontinuerliga förbättringar över tiden.

Hur MaintMaster kan hjälpa till

Med hjälp av den avancerade egenskapsfunktionen i MaintMaster kan du kategorisera dina föremål och material utifrån deras miljörisk. På så sätt kan du få en omfattande förståelse för de miljörisker som är förknippade med din utrustning och dina förnödenheter, och det tjänar som grund för att identifiera förbättringsområden.

audit.handbook.chapter.5.1

audit.handbook.chapter.5.2

 Revisionshandboken

Låt inte komplexiteten i certifieringen hålla tillbaka ditt företag. Använd vår omfattande revisions- och certifieringsguide och MaintMaster, den mest flexibla programvaran för underhållshantering, för att se till att du uppfyller de Avanligaste certifieringarna.

Uppgradera din underhållsavdelning och säkra en framgångsrik framtid för ditt företag.

Agera nu!

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet