Skip to content

Kapitel 2

Ledningssystem
ISO 9001, ISO 14001

Kvalitets- och miljöledning

ISO 9001 och ISO 14001 är två viktiga certifieringar som organisationer kan införa för att uppnå högsta kvalitet och miljöledning. Dessa standarder ger organisationer en ram för att förbättra sina processer och sin verksamhet och se till att de uppfyller kundernas förväntningar och följer miljöbestämmelserna. Genom att införa dessa ledningssystem visar organisationer sitt engagemang för kvalitet och miljömässig hållbarhet, vilket förbättrar deras rykte och konkurrenskraft på marknaden.

Förvaltning av underhåll

En effektiv underhållshantering är avgörande för att utrustning och anläggningar ska fungera smidigt. Utan en korrekt definition och genomförande av en underhållsstrategi och processer kommer problem att uppstå. För att lösa dessa problem är det viktigt att ha en tydlig definition av följande nyckelelement:

Definition av underhållsstrategi: En underhållsstrategi beskriver den strategi som används för att underhålla utrustning och anläggningar. Detta kan omfatta förebyggande underhåll, förebyggande underhåll eller en kombination av båda. En tydlig definition av underhållsstrategin är avgörande för en konsekvent och effektiv underhållshantering.

Definition av underhållsprocesser: Med underhållsprocesser avses de specifika uppgifter och förfaranden som utförs för att underhålla utrustning och anläggningar. En korrekt definition och dokumentation av dessa processer är avgörande för att underhållshanteringen ska vara konsekvent och effektiv.

Definiera rutiner för felrapportering: Förfaranden för felrapportering är en viktig del av underhållsförvaltningen. De gör det möjligt att snabbt identifiera problem med utrustning och anläggningar, som sedan åtgärdas i tid. Effektiva rutiner för felrapportering bidrar till att minimera effekterna av utrustningshaverier på verksamheten.

Hur MaintMaster kan hjälpa till

Genom att använda MaintMaster kan organisationer implementera sina processer och strategier direkt i programvaran, vilket garanterar konsekvens och effektivitet i underhållshanteringen.

En av de viktigaste fördelarna med att använda MaintMaster är dess förmåga att hantera underhållsuppgifter och skapa felrapporter för dina maskiner. Detta hjälper organisationer att snabbt identifiera och åtgärda problem med sin utrustning och sina anläggningar och minskar påverkan av utrustningshaverier på verksamheten.

Dessutom ger MaintMaster organisationer en centraliserad plattform för att hantera sina underhållshanteringsaktiviteter. På så sätt kan de effektivisera sina processer och förbättra effektiviteten, vilket sparar tid och resurser i det långa loppet.

Hantering av kalibrering

Hanteringen av kalibrering är en kritisk aspekt för att säkerställa noggranna och tillförlitliga mätningar inom olika branscher. För att hantera kalibreringar på ett effektivt sätt är det viktigt att ha tydliga instruktioner, register, certifikat och standarder på plats, liksom väldefinierade arkiveringsprotokoll.

Kalibreringsinstruktioner: Detaljerade kalibreringsinstruktioner är viktiga för att säkerställa att kalibreringar utförs korrekt och konsekvent. Dessa instruktioner bör innehålla stegvisa förfaranden för att utföra kalibreringar samt information om nödvändiga verktyg och utrustning.

Kalibreringsjournaler: Korrekta kalibreringsjournaler är nödvändiga för att dokumentera resultaten av kalibreringarna och säkerställa att mätningarna är korrekta och tillförlitliga. Dessa protokoll ska innehålla information om det instrument som kalibreras, datum för kalibreringen och resultaten av kalibreringen.

Kalibreringscertifikat: Kalibreringscertifikat fungerar som en formell dokumentation av kalibreringsresultaten och ger bevis för att instrumentet har kalibrerats enligt en viss standard. Certifikaten ska innehålla information om instrumentet, kalibreringsdatum och kalibreringsresultat.

Kalibreringsstandarder: Kalibreringsstandarder är viktiga för att säkerställa noggranna och tillförlitliga kalibreringar. Dessa standarder utgör en referens för kalibrering av instrument och bör kunna spåras till nationella eller internationella standarder.

Protokoll för arkivering: Effektiva arkiveringsprotokoll är nödvändiga för att se till att kalibreringsprotokoll och certifikat lagras och är lättillgängliga. Dessa protokoll bör vara väldefinierade och innehålla information om hur länge protokoll och certifikat bör sparas och hur de bör lagras.

Sammanfattningsvis kan man säga att genom att införa tydliga instruktioner, protokoll, certifikat, standarder och arkiveringsprotokoll kan organisationer säkerställa noggrannhet och tillförlitlighet i sina kalibreringar, vilket förbättrar kvaliteten på deras mätningar och verksamhet.

Hur MaintMaster kan hjälpa till

MaintMaster är ett kraftfullt verktyg som hjälper organisationer att effektivt hantera sina kalibreringsprocesser. Genom att använda MaintMaster effektiviserar organisationerna sin kalibreringshantering och ser till att den utförs på ett korrekt och konsekvent sätt.

Inmatning av mätutrustning: Genom att ange mätutrustning i MaintMasters underhållssystem som objekt kan organisationer hålla reda på all sin utrustning och enkelt hantera kalibreringar. Detta bidrar till att säkerställa att kalibreringar utförs på all nödvändig utrustning, vilket minskar risken för felaktiga mätningar.

Återkommande och korrigerande jobb: MaintMaster ger organisationer möjlighet att skapa återkommande och korrigerande jobb för varje kalibreringsuppgift. Detta säkerställer att kalibreringar utförs regelbundet och att eventuella problem med utrustningen åtgärdas snabbt, vilket förbättrar mätningarnas noggrannhet och tillförlitlighet.

Sammanfattningsvis kan man säga att genom att använda MaintMaster för att hantera sina kalibreringsprocesser kommer organisationerna att förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten i sin kalibreringshantering. Möjligheten att skapa återkommande och korrigerande jobb samt att lägga in mätutrustning som objekt i programvaran hjälper organisationer att säkerställa noggranna och tillförlitliga kalibreringar, vilket förbättrar kvaliteten på deras mätningar och verksamhet.

TPM (Total Productive Maintenance)

En god underhållshantering är avgörande för att utrustning och anläggningar ska fungera smidigt. Om driftspersonalen inte involveras i underhållsprocessen kommer problem att uppstå som påverkar driften negativt. Detta visar hur viktigt det är med effektiv kommunikation och att driftspersonalen involveras i underhållsförvaltningen.

Totalt produktivt underhåll (TPM): TPM är en underhållsfilosofi som innebär att alla anställda, inklusive driftspersonal, deltar i underhållsprocessen. Genom att involvera driftspersonalen i TPM-verksamheten kan organisationerna förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten i sina underhållsprocesser och se till att utrustningen underhålls på rätt sätt och att problem åtgärdas snabbt.

Rapportering: Effektiv rapportering är avgörande för att säkerställa att underhållsprocessen utförs korrekt och att eventuella problem åtgärdas snabbt. Genom att involvera driftspersonalen i rapporteringsprocessen kan organisationerna se till att all nödvändig information samlas in och att eventuella problem åtgärdas i tid.

Genom att involvera driftspersonalen i underhållsprocessen med hjälp av TPM och effektiv rapportering kan organisationerna förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten i sin underhållsverksamhet. Detta kommer att bidra till att säkerställa att utrustningen underhålls på ett korrekt sätt och att problem åtgärdas snabbt, vilket förbättrar verksamhetens övergripande kvalitet.

Hur MaintMaster kan hjälpa till

Genom att använda MaintMaster kommer organisationer att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan underhålls- och driftspersonal och se till att underhållsprocesserna utförs korrekt och effektivt.

bjuda in produktionspersonal: MaintMaster gör det möjligt för organisationer att bjuda in sin produktionspersonal till underhållssystemet, vilket ger dem tillgång till statusen på de maskiner de arbetar med. Detta bidrar till att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan underhålls- och driftspersonal, vilket säkerställer att underhållsprocesserna utförs korrekt och effektivt.

Tilldelning av enkla underhållsuppgifter: MaintMaster ger också organisationer möjlighet att tilldela driftspersonalen enkla underhållsuppgifter. Detta bidrar till att förbättra underhållsaktiviteternas effektivitet och ändamålsenlighet, vilket minskar risken för driftsstopp och förbättrar verksamhetens kvalitet.

Genom att använda MaintMaster för att involvera driftspersonalen i underhållshanteringen kommer organisationerna att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan underhålls- och driftspersonalen, vilket säkerställer att underhållsprocesserna utförs korrekt och effektivt. Möjligheten att bjuda in produktionspersonal till programvaran och tilldela enkla underhållsuppgifter kommer att hjälpa organisationer att förbättra effektiviteten och kvaliteten på sin verksamhet..

Dokumenthantering

Korrekt dokumentation är avgörande för att säkerställa att underhållsprocesser utförs korrekt och att eventuella problem åtgärdas snabbt. Utan ett effektivt förfarande för godkännande av dokument och en tydlig statuslista för revidering kommer det dock att uppstå problem som påverkar driften negativt. Detta understryker vikten av att ha ett tydligt och effektivt förfarande för godkännande av dokument och en lista över revisionsstatus i underhållshanteringen.

Förfarande för godkännande av dokument: Ett tydligt och effektivt förfarande för godkännande av dokument är viktigt för att säkerställa att underhållsdokumentationen är korrekt och aktuell. Detta bidrar till att minska risken för driftstopp i utrustningen och förbättra verksamhetens kvalitet.

Lista över revisionsstatus: En tydlig lista över revisionsstatus är viktig för att säkerställa att underhållspersonalen känner till den senaste versionen av varje dokument och att de använder rätt version när de utför underhållsaktiviteter. Detta bidrar till att säkerställa att underhållsprocesserna utförs korrekt och att eventuella problem åtgärdas snabbt.

Sammanfattningsvis, genom att ha ett tydligt och effektivt förfarande för godkännande av dokument och en statuslista för revidering på plats kan organisationer säkerställa att deras underhållsdokumentation är korrekt och uppdaterad. Detta kommer att bidra till att minska risken för driftstopp och förbättra verksamhetens kvalitet.

Hur MaintMaster kan hjälpa till

MaintMaster är en effektiv lösning för organisationer som vill hantera sina förfaranden för godkännande av dokument och revisionsstatus i underhållshanteringen. Med MaintMaster kan organisationerna se till att deras underhållsdokumentation är korrekt och aktuell, vilket minskar risken för driftstopp i utrustningen och förbättrar verksamhetens kvalitet.

Lagring av dokument som objekt: MaintMaster gör det möjligt för organisationer att lagra sina underhållsdokument som objekt i programvaran. Detta bidrar till att säkerställa att all dokumentation är centraliserad och lättillgänglig för underhållspersonalen.

Skapande av revisioner med jobb: MaintMaster ger organisationer möjlighet att skapa varje revidering av ett dokument som ett jobb i programvaran. På så sätt kan man se till att varje revidering registreras korrekt och att statuslistan över revideringar är korrekt och uppdaterad.

Godkännandestrukturer: MaintMaster ger också organisationer möjlighet att skapa godkännandestrukturer för sina underhållsdokument. Detta bidrar till att säkerställa att förfarandet för godkännande av dokumenten är tydligt och effektivt, vilket minskar risken för fel och förbättrar verksamhetens kvalitet.

Genom att använda MaintMaster för att hantera dokumentens godkännandeförfaranden och revisionsstatus kan organisationer se till att deras underhållsdokumentation är korrekt och uppdaterad. Möjligheten att lagra dokument som objekt, skapa revideringar som jobb och upprätta godkännandestrukturer kan hjälpa organisationer att minska risken för utrustningsstopp och förbättra verksamhetens kvalitet.

Utrustningens totala effektivitet

Att mäta utrustningens totala effektivitet (OEE) och förbättra anläggningens totala effektivitet är viktigt för att se till att utrustning och anläggningar fungerar på bästa sätt. Men utan en ordentlig process kommer det att uppstå problem som påverkar effektiviteten negativt. Detta understryker vikten av att ha en process för att mäta OEE och förbättra anläggningens totala effektivitet.

Mät den totala utrustningseffektiviteten (OEE): Mätning av OEE är viktigt för att förstå prestandan hos enskilda utrustningar och identifiera områden som kan förbättras. Detta bidrar till att säkerställa att utrustningen fungerar på bästa sätt och att eventuella problem åtgärdas snabbt.

Förbättra anläggningens totala effektivitet: Förbättring av anläggningens totala effektivitet är viktigt för att se till att anläggningarna fungerar på bästa sätt och att eventuella problem åtgärdas snabbt. Detta uppnås genom att identifiera vanliga fel och åtgärda dem snabbt.

Sammanfattningsvis kan organisationer genom att ha en process för att mäta OEE och förbättra anläggningens totala effektivitet se till att deras utrustning och anläggningar fungerar på bästa sätt. Detta bidrar till att minska risken för driftstopp och förbättra verksamhetens kvalitet.

Hur MaintMaster kan hjälpa till

Genom att använda MaintMaster för att spåra underhållsrelaterade data får organisationer en bättre förståelse för utrustningens prestanda och kan identifiera områden som kan förbättras. Detta inkluderar spårning av stilleståndstid och felincidens, som är kritiska faktorer vid beräkning av OEE-tal. OEE-modulen i MaintMaster är en omfattande och enkel lösning för organisationer som vill mäta och förbättra sin utrustnings totala effektivitet. Med korrekt och aktuell information kan organisationer fatta välgrundade beslut om underhåll och drift, vilket i slutändan leder till ökad effektivitet och produktivitet.

 

 Revisionshandboken

Låt inte komplexiteten i certifieringen hålla tillbaka ditt företag. Använd vår omfattande revisions- och certifieringsguide och MaintMaster, den mest flexibla programvaran för underhållshantering, för att se till att du uppfyller de vanligaste certifieringarna.

Uppgradera din underhållsavdelning och säkra en framgångsrik framtid för ditt företag.

Agera nu!

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet