Skip to content

Kapitel 3

Ledningssystem
ISO 45001

Arbetssäkerhet och hälsa

ISO 45001 är en internationell standard som ger riktlinjer för ledningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Den ger ett ramverk för att hantera och minska risker som rör hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och hjälper organisationer att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö för sina anställda. Genom att införa och följa ISO 45001 kan organisationer visa sitt engagemang för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och se till att deras anställda skyddas från risker på arbetsplatsen. Certifieringsprocessen hjälper organisationer att utvärdera och förbättra sina ledningssystem och processer för arbetsmiljö och kan bidra till att bygga upp förtroende hos intressenter och kunder.

Analys av objekt

Objektanalys är en viktig aspekt av arbetsmiljöarbetet. Den innebär en systematisk utvärdering av farliga objekt för att bedöma deras säkerhetsrisk och identifiera potentiella risker. Denna process bidrar till att säkerställa att arbetsplatsen är säker för de anställda och minskar risken för olyckor, skador och andra säkerhetsincidenter. Genom att genomföra regelbundna objektsanalyser kan företag proaktivt ta itu med säkerhetsrisker och främja en säkerhetskultur på arbetsplatsen.

Hur MaintMaster kan hjälpa till

MaintMaster erbjuder en lösning för att bedöma farliga föremål och bedöma deras säkerhetsrisk genom att använda avancerade egenskaper för att klassificera dessa föremål enligt deras risknivå. Detta gör det möjligt för organisationer att bättre förstå de potentiella risker som är förknippade med deras utrustning och anläggningar och vidta lämpliga åtgärder för att minska dessa risker. Med MaintMasters underhållssystem kan organisationer se till att deras verksamhet är säker och trygg och skyddar personal och tillgångar. 

Spårning av förekomst

Att ha reservplaner på plats är avgörande för att säkerställa kontinuiteten i produktionsprocesserna, särskilt i händelse av utrustningsfel. Hur kritisk en tillgång är avgör vilken nivå av reservplaner som krävs. För kritiska tillgångar bör säkerhetskopieringsplanerna vara omfattande och innehålla detaljerade förfaranden för att snabbt och effektivt återställa produktionen i händelse av ett fel.

För icke-kritiska tillgångar kan däremot säkerhetsplanerna vara mer grundläggande och fokusera på att upprätthålla produktionen med minimala störningar. Syftet med beredskapsplanerna är att minimera konsekvenserna av utrustningsfel och se till att produktionsprocesserna fortsätter att löpa smidigt, oavsett oväntade händelser.

Hur MaintMaster kan hjälpa till

MaintMasters IoT-sensorer är en effektiv lösning för att upptäcka avvikelser i produktionsprocesser innan de inträffar. Genom att övervaka nyckelparametrar i realtid hjälper dessa sensorer till att identifiera potentiella problem innan de blir kritiska, vilket gör det möjligt för företag att vidta proaktiva åtgärder för att minska riskerna och minimera stilleståndstiden.

Med MaintMaster IoT-sensorer får företagen större insyn och kontroll över sina produktionsprocesser, vilket säkerställer att de alltid fungerar på optimala nivåer. Om du är intresserad av att lära dig mer om möjligheterna och fördelarna med MaintMasters IoT-sensorer hjälper MaintMasters säljteam dig gärna. De kan berätta hur och var dessa sensorer kan användas och hur de kan hjälpa dig att förbättra effektiviteten och tillförlitligheten i dina produktionsprocesser. Kontakta MaintMasters säljteam idag för att få veta mer.

Formulera mål

Att sätta upp mål för att minska hälsorelaterade incidenter är en viktig och utmanande uppgift som kräver noggrant övervägande och planering. Det kräver att organisationerna tar ett proaktivt grepp om arbetsmiljöarbetet och att de kontinuerligt utvärderar och förbättrar sina system och processer.

Detta är ett avgörande steg för att minska risken för hälsorelaterade incidenter på arbetsplatsen och säkerställa de anställdas välbefinnande. Att genomföra och följa riktlinjerna är viktigt för organisationer som menar allvar med att ta itu med frågan om hälsorelaterade incidenter på arbetsplatsen.

Hur MaintMaster kan hjälpa till

Att använda statistik och objektiv analys för att identifiera möjligheter till förbättringar är avgörande för att minska risken för hälsorelaterade incidenter på arbetsplatsen. Det hjälper organisationer att ta ett datadrivet grepp om hälso- och säkerhetshantering och prioritera sina insatser där de får störst effekt.

För att effektivt samla in och analysera data om hälsorelaterade incidenter behöver organisationer ett robust och effektivt verktyg som stöd för sina ansträngningar. Eftersom MaintMaster underhållssystem är integrerat med den europeiska underhållsstandarden skulle detta vara en perfekt lösning.

Rapporteringsstruktur för förbättring

Att skapa en förbättrad rapporteringsstruktur är avgörande för att identifiera och åtgärda möjligheter till förbättringar på arbetsplatsen. Genom att tillhandahålla ett tydligt och effektivt rapporteringssystem för underhålls- och driftspersonal kan organisationer se till att de kan samla in värdefulla insikter och feedback från de personer som är direkt involverade i verksamheten.

Hur MaintMaster kan hjälpa till

Förbättra säkerheten för tillgångarna med jobbkategorin "förbättringsunderhåll" i MaintMaster. För att se till att alla anställda har möjlighet att bidra till den kontinuerliga förbättringen av säkerheten på arbetsplatsen är det viktigt att skapa en plattform som gör det enkelt för dem att dela med sig av sina idéer och förslag. 

Denna jobbkategori skulle göra det möjligt för anställda att rapportera potentiella säkerhetsrisker eller förbättringsområden som de observerar i sitt arbete. Genom att ge dem ett särskilt utrymme för att rapportera dessa frågor kan organisationer se till att all relevant information samlas in och att de anställda känner sig bemyndigade att bidra till att förbättra säkerheten på arbetsplatsen.

Identifiera vilka kvalifikationer som krävs för personalen.

För att se till att underhållsuppgifterna utförs på ett säkert och effektivt sätt är det viktigt att fastställa vilka kvalifikationer som krävs för de personer som ska utföra dessa uppgifter.

Varje underhållsuppgift har sina egna unika krav och risker, och det är organisationens ansvar att se till att den personal som utför dessa uppgifter har de nödvändiga kvalifikationerna och färdigheterna för att göra det på ett säkert sätt. Detta kan innefatta formell utbildning och certifiering inom specifika områden, t.ex. elsäkerhet eller hantering av farliga material, eller erfarenhet och expertis av specifika typer av utrustning eller system.

Hur MaintMaster kan hjälpa till

För att upprätthålla en säker och effektiv arbetsplats är det viktigt att se till att endast personal med nödvändiga kvalifikationer och färdigheter påbörjar och slutför uppgifter. Detta kräver noggrann uppföljning av vilken personal som ansvarar för varje uppgift och vilka kvalifikationer och certifieringar de har.

Detta uppnås genom att använda avancerade egenskaper på den personal som ansvarar för arbetsuppgifterna. På så sätt kan organisationer spåra sina anställdas kvalifikationer och certifieringar och se till att ingen påbörjar ett arbete som han eller hon inte är kvalificerad för. Detta bidrar till att minimera risken för olyckor och incidenter på arbetsplatsen och skyddar alla anställdas hälsa och säkerhet.

 

 Revisionshandboken

Låt inte komplexiteten i certifieringen hålla tillbaka ditt företag. Använd vår omfattande revisions- och certifieringsguide och MaintMaster, den mest flexibla programvaran för underhållshantering, för att se till att du uppfyller de vanligaste certifieringarna.

Uppgradera din underhållsavdelning och säkra en framgångsrik framtid för ditt företag.

Agera nu!

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet