Förebyggande underhåll

Ett effektivt förebyggande underhåll ger en ökad driftsäkerhet, vilket leder till ökad lönsamhet, på sikt minskar även underhållskostnaderna.

Vi använder oss av begreppet tillståndsbaserat underhåll, som bygger på att optimera
tillgängligheten i företagets processer, genom att förutse de kritiska punkterna i vår
utrustning och på så sätt förebygga problem innan de inträffar.

Underhållsaktiviteter som är ”onödiga” elimineras genom att på ett systematiskt sätt
försäkra sig om att det arbete som utförs ger en ökad tillgänglighet till en lägre
kostnad.

Vi ser också till att underhåll är en sammanhållen enhet vilket innebär säkrad tillgång
till reservdelar och ett fungerande nätverk av underhållsleverantörer.

According to standards

Förebyggande Underhåll är det underhåll som genomförs vid förutbestämda intervall eller enligt förutbestämda kriterier i avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering av en enhets funktion.

Det förbyggande underhållet kan bestå av såväl TILLSTÅNDSBASERAT, FÖRUTBESTÄMT som FÖRUTSÄGBART underhåll.

TILLSTÅNDSBASERAT UNDERHÅLL

 • Förebyggande underhåll som består av kontroll och övervakning av en enhets tillstånd avseende dess funktion och egenskaper, samt därav föranledda åtgärder.
 • Kontroll och övervakning av funktion och egenskaper kan vara schemalagt, på
  begäran eller kontinuerligt. Subjektivt eller objektivt bedömande.

 

FÖRUTBESTÄMT UNDERHÅLL

 • Förebyggande underhåll som utförs i enlighet med bestämda intervaller eller efter en bestämd användning, men utan att föregås av tillståndskontroll.
 • Dessa kan vara, rengöring, smörjning och utbyte av komponent eller reservdel.

 

FÖRUTSÄGBART UNDERHÅLL

 • Tillståndsbaserad underhållsåtgärd som genomförs som följd av en förutsägelse om en enhetsförsämrande funktion baserad på analys och utvärdering av viktiga egenskaper.

Tillståndsbaserat underhåll

Är en metodik att införskaffa information om enskilda maskiners hälsotillstånd för att identifiera korrekt underhållsåtgärd vid en optimal tidpunkt. Tillståndsbaserat underhåll kräver därför metoder att inhämta information om maskinens hälsa. Oftast innebär det olika typer av mätteknik, till exempel vibrationsmätning, termografering, ultraljudsmätning och oljeanalys. Underhållsprocessen för tillståndsbaserat underhåll består av fem processteg; Datainsamling, Analys, Arbetsorder, Korrigerande åtgärd och Funktionskontroll.

Fördelar

 • Rätt underhållsåtgärd vid rätt tidpunkt
 • Planerade underhållsåtgärder istället för akuta åtgärder
 • Små maskinfel upptäcks i god tid och åtgärdas
 • Akuta haverier på grund av slitage minskar
 • Hög kompetensutvecklingstakt av underhållspersonal
 • Kunskap om den egna maskinparken byggs upp i organisationen

Nackdelar

 • Kan medföra höga initiala investeringskostnader
 • Risk för att maskiner renoveras för tidigt
 • Kan vara svårt att förankra TBU i hela organisationen

Förutbestämt underhåll

Avser förebyggande åtgärder som genomförs schemalagt per kalendertid eller drifttid, till exempel byte av olja, remmar, kopplingselement och andra slitagedelar. I begreppet ingår även schemalagda översyner där maskiner och komponenter demonteras för kontroll.

Fördelar

 • Minskad risk för akuta haverier
 • Förbättrad driftsäkerhet
 • Ökar planeringsgraden för underhållsverksamheten
 • Kompetensutveckling av personalen
 • Minskade underhållskostnader

Nackdelar

 • Kostnader för onödiga reservdelar och arbetstid
 • Risk att maskiner ”underhålls” för mycket
 • Kostnader för onödigt stillestånd
 • Ofta statisk underhållsplanering med begränsad återföring av erfarenheter till underhållsplanen

Förutsägbart underhåll

Enligt standard så betyder förutsägbart underhåll att man hittar felet under sin felutvecklingstid. Det är en form av tillståndsbaserat underhåll. Det är vanligt med dagens teknik att man har någon form av intelligent övervakningssystem som analyserar och bearbetar mätvärden. Detta möjliggör att man enkelt kan avgöra när det exempelvis är dags att byta ett lager eller olja på en enhet.

Självklart kan man även arbeta enligt principen förutsägbart underhåll genom att arbeta med återkommande tillståndskontroller och exempelvis visuell kontroll eller mätvärdesinsamling som man sedan analyserar och tar beslut om ett planerat och förutsägbart underhåll.

Syftet med förutsägbart underhåll är helt enkelt att förutspå när det är dags att exempelvis byta ut en enhet vid en så pass optimerad tidpunkt att man utnyttjar dess fulla livslängd.


Nästa kapitel

Vill du fortsätta läsa ?
Gå till nästa kapitel för att läsa om Avhjälpande underhåll

Fortsätt

Ladda ner underhållshandboken som PDF!