Förebyggande och avhjälpande underhåll

Förebyggande underhåll i industin

Enligt Norm

Förebyggande Underhåll är det åtgärder som genomförs vid förutbestämda intervall eller enligt förutbestämda kriterier i avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering av en enhets funktion.

Det förbyggande underhållet kan bestå av såväl TILLSTÅNDSBASERAT, FÖRUTBESTÄMT som FÖRUTSÄGBART underhåll.

TILLSTÅNDSBASERAT UNDERHÅLL

 • Förebyggande åtgärder som består av kontroll och övervakning av en enhets tillstånd avseende dess funktion och egenskaper, samt därav föranledda åtgärder.
 • Kontroll och övervakning av funktion och egenskaper kan vara schemalagt, på
  begäran eller kontinuerligt. Subjektivt eller objektivt bedömande.

 

FÖRUTBESTÄMT UNDERHÅLL

 • Förebyggande åtgärder som utförs i enlighet med bestämda intervaller eller efter en bestämd användning, men utan att föregås av tillståndskontroll.
 • Dessa kan vara, rengöring, smörjning och utbyte av komponent eller reservdel.

 

FÖRUTSÄGBART UNDERHÅLL

 • Tillståndsbaserad underhållsåtgärd som genomförs som följd av en förutsägelse om en enhetsförsämrande funktion baserad på analys och utvärdering av viktiga egenskaper.

Tillståndsbaserat underhåll i industrin

Är en metodik att införskaffa information om enskilda maskiners hälsotillstånd för att identifiera korrekt underhållsåtgärd vid en optimal tidpunkt. Tillståndsbaserade åtgärder kräver därför metoder att inhämta information om maskinens hälsa. Oftast innebär det olika typer av mätteknik, till exempel vibrationsmätning, termografering, ultraljudsmätning och oljeanalys. Underhållsprocessen för tillståndsbaserade åtgärder består av fem processteg; Datainsamling, Analys, Arbetsorder, Korrigerande åtgärd och Funktionskontroll.

Fördelar

 • Rätt underhållsåtgärd vid rätt tidpunkt
 • Planerade underhållsåtgärder istället för akuta åtgärder
 • Små maskinfel upptäcks i god tid och åtgärdas
 • Akuta haverier på grund av slitage minskar
 • Hög kompetensutvecklingstakt av underhållspersonal
 • Kunskap om den egna maskinparken byggs upp i organisationen

Nackdelar

Ett effektivt förebyggande underhåll för industrin ger en ökad driftsäkerhet, vilket leder till ökad lönsamhet, på sikt minskar även underhållskostnaderna.Vi använder oss av begreppet tillståndsbaserat underhåll, som bygger på att optimeratillgängligheten i företagets processer, genom att förutse de kritiska punkterna i vårutrustning och på så sätt förebygga problem innan de inträffar.Underhållsaktiviteter som är ”onödiga” elimineras genom att på ett systematiskt sättförsäkra sig om att det arbete som utförs ger en ökad tillgänglighet till en lägrekostnad.Vi ser också till att underhåll är en sammanhållen enhet vilket innebär säkrad tillgångtill reservdelar och ett fungerande nätverk av underhållsleverantörer.

 • Kan medföra höga initiala investeringskostnader
 • Risk för att maskiner renoveras för tidigt
 • Kan vara svårt att förankra TBU i hela organisationen

Förutbestämt underhåll

Avser förebyggande åtgärder som genomförs schemalagt per kalendertid eller drifttid, till exempel byte av olja, remmar, kopplingselement och andra slitagedelar. I begreppet ingår även schemalagda översyner där maskiner och komponenter demonteras för kontroll.

Fördelar

 • Minskad risk för akuta haverier
 • Förbättrad driftsäkerhet
 • Ökar planeringsgraden för underhållsverksamheten
 • Kompetensutveckling av personalen
 • Minskade kostnader

Nackdelar

 • Kostnader för onödiga reservdelar och arbetstid
 • Risk att maskiner ”underhålls” för mycket
 • Kostnader för onödigt stillestånd
 • Ofta statisk underhållsplanering med begränsad återföring av erfarenheter till underhållsplanen

Förutsägbart underhåll

Enligt standard så betyder förutsägbart underhåll att man hittar felet under sin felutvecklingstid. Det är en form av tillståndsbaserat underhåll. Det är vanligt med dagens teknik att man har någon form av intelligent övervakningssystem som analyserar och bearbetar mätvärden. Detta möjliggör att man enkelt kan avgöra när det exempelvis är dags att byta ett lager eller olja på en enhet.

Självklart kan man även arbeta enligt principen förutsägbara åtgärder genom att arbeta med återkommande tillståndskontroller och exempelvis visuell kontroll eller mätvärdesinsamling som man sedan analyserar och tar beslut om ett planerat och förutsägbart underhåll.

Syftet med förutsägbara åtgärder är helt enkelt att förutspå när det är dags att exempelvis byta ut en enhet vid en så pass optimerad tidpunkt att man utnyttjar dess fulla livslängd.


AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL

Enligt standard

Avhjälpande Underhåll är åtgärder som genomförs efter det att ett funktionsfel upptäckts och med avsikt att få enheten i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion.

Det avhjälpande underhållet kan bestå av såväl uppskjutet som akut avhjälpande underhåll.

 

Uppskjutet avhjälpande underhåll

 • Avhjälpande åtgärder som inte genomförs omedelbart efter det att ett funktionsfel upptäckts utan senareläggs i enlighet med givna underhållsdirektiv. Arbetet kan planeras.

 

Akut avhjälpande underhåll

 • Åtgärder som genomförs omedelbart efter det att ett funktionsfel upptäckts för undvika oacceptabla konsekvenser.

Fördelar

 • Lämplig för maskiner som är enkla att byta ut eller har låg inköpskostnad.
 • Lämplig för vissa maskiner i redundanta system där inga kostsamma bieffekter kan förväntas vid haveri.
 • Kräver inga eller begränsade investeringar i kompetens eller teknik.

Nackdelar

 • Innebär akuta oförutsedda maskinhaverier.
 • Svårt och ibland omöjligt att planera underhållsverksamheten.
 • Kapitalförstöring – små maskinproblem förblir oupptäckta och utvecklas till kostsamma haverier.
 • Låg eller ingen kompetensutveckling av personalen.
 • Risk för personskador vid haverier.
 • Ökad miljöpåverkan.
 • Högre energiförbrukning.

Nästa kapitel

Vill du fortsätta läsa?
Gå till nästa kapitel för att läsa om Förbättrande underhåll

Fortsätt

Ladda ner underhållshandboken som PDF!